Modeling of dispersion, deposition and evaporation from ground deposition in a stochastic particle model

Authors:

  • Grahn Håkan

Publish date: 2004-01-01

Report number: FOI-R--1462--SE

Pages: 42

Written in: English

Abstract

När farliga gaser frigörs i atmosfären bildas ofta ett gasmoln och ett vätskemoln. Gasmolnet transporteras en längre sträcka med vinden och sprids av turbulens samtidigt som gas deponerar på marken med en specifik torrdepositionshastighet. Vätskan faller å sin sida ner som ett regn och deponerar på marken. Från markbeläggningen avdunstar ett sekundärmoln som kan vara skadligt under en längre tid. I en befintlig spridningsmodell baserad på Langevins ekvation har en metod för avdunstning från en markbeläggning implementerats. En verifikation av avdunstningshastigheten är gjord och modellen ger resultat inom felmarginalen. I rapporten har även en parametrisering av torrdepositionshastigheten beskrivits. Beskrivningen kan användas för att beräkna det värde på torrdepositionshastigheten som behövs som indata i varje specifikt simuleringsfall.

Share page on social media