FOI:sta - meänkieli

FOI tutkii varmeman mailman eestä. Niin meän visuni oon jonka eestä met tehemä työtä ette saavuttaa kaikkissa mitä met tehemä. FOI, Totalipuolustuksen tutkimusinstityytti toimii koko puolustus- ja turva­kysymyksitten aluheela.

Person i skyddskläder och forskare

Met tehemä turvapolittisiä analyysiä ja arvosteluja erin sorttisista uhasta. Met olema johtavat veenalhaisessa tutkimuksessa ja räjähtämisaihneitten tutkimuksessa. Met kehitämmä päätöstukisysteemiä ja systeemiä jossako ihminen, tekniikki ja järjestö saattavat yhtheistoimia. Met tutkima kansa lentosysteemistä, IT-turvasta, raatarista, laaserista ja muista sensorisysteemistsä, ja vaaralisitten aihneitten suojaamisesta.

Meän tutkintoa tehään niin pitkänaijan perspektiivissä tionrakentamiselle toiminalle ja enämpi tionkäyttämisessä toiminassa. Silloin käytethään tutkintoa ja kehitystä, ana­lyysiä ja niin poispäin ette vastata enämpi lyhyaikhaishiin ongelhmiin tehtävänantajilta.

FOI:ssa met tutkima turvasta kaikila yhtheiskuntatasoila – kansalisesti, rekiunaalisti ja paikalisesti. FOI:n tietoa kysythään sitä paitti kansanvälisesti ja met johama usseita EU-projektia.

FOI oon yks Euroopan johtaviimista tutkimusinstityytistä puolustuksessa ja turvassa. FOI oon valtiolinen virasto Puolustustepartementin alla ja suuriin osa toiminasta oon tehtävärahotettu. Meän suuriin tehtävänantaja oon Puolustus­valta, Puolustuksen materiaalilaitos, Hallituskanslia ja Virasto yhtheiskuntasuojale ja peretskaapile, MSB. Meilä oon kansa paljon tehtäviä muile valtiolisille virastoile, kunnile ja yrityksille olletikki kriisiperetskaappi- ja turva-aluheela.

Instityytilä oon suunile 1 000 työntekiätä. Suunile 800 niistä oon tutkiata akateemisellä tasola. FOI:ssä oon niin fyysik­keriä, kemistiä, sivili-insinööriä, yhtheiskuntatietosia, matematiikkeriä ko filosooffia töissä tutkimisen, metuti- ja tekniikkikehitysen, analyysitten ja tutkimuksitten kansa.

FOI:n tutkintoraportit oon luettavanna ruottiksi ja vississä taphauksissa englantiksi. Net mennee laajata alle elikkä tilata seuraavalla sivula raporttia.

Kontaktitietoja FOI:hiin sie löyvät sivun alaosassa, riippu­matta missä sie olet saitila.

Jos sie halvaat jättää komentaarin tästä webbisivusta niin klikkaa sitä sinistä Jätä palaute-knappia.

Last updated: 2021-04-15