Kontakt

CBRN-frågor

Med förkortningen CBRN avses kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen. FOI fokuserar på massförstörelsevapen och ämnen som kan användas i fientligt (antagonistiskt) syfte.

Provrör i labb.

En lång rad frågor berör dessa ämnen. Några exempel är:

  • att undersöka hotbild
  • indikera utsläpp och analysera prover
  • bedömning av effekter
  • spridningsmodellering av utsläpp
  • sanering
  • forskning avseende fysiskt skydd

FOI bidrar också till Sveriges arbete med nedrustning och icke-spridning kopplat till massförstörelse­vapen. För alla CBRN-ämnen gäller att FOI på olika sätt tittar på hela kedjan från hot, detektion, analys, effekter, sanering och skydd.

Kemiska toxiska ämnen (C)

Är dels kemiska stridsmedel, som exempelvis senapsgas och nervgaser, till exempel sarin, men även giftiga industrikemikalier som klorgas. Hit hör också forskning kring motmedel vid förgiftningar med nervgas.

Biologiska smittsamma ämnen (B)

Här är fokus främst på olika typer av bakterier och virus som kan användas som vapen eller i antagonistiskt syfte. Ett exempel är harpestbakterien där FOI internationellt ligger i forskningsfronten.

Radioaktiva ämnen (R)

FOI studerar dessa ämnen både efter kärnladdningsdetonation och vid andra typer av utsläpp. Här ligger stort fokus på detektion, mätning och analys men även vad som händer i kroppen vid exponering för radioaktiva ämnen, så kallad dosimetri.

Nukleära frågor (N)

Här ligger fokus på kärnvapenfrågor. Hotbedömningar, arbete med nedrustningsfrågor och ickespridning och tekniska frågor kring verifikation av användning av kärnvapen. FOI är, på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten, en del av svensk strålskyddsberedskap. Vi stödjer med exempelvis luftövervakning och mätningar vid utsläpp av radioaktivt material.

På avdelningen för CBRN-skydd och säkerhet arbetar runt 140 personer med forskning kring CBRN-frågor. Här finns bland annat tekniska fysiker, kemister, mikrobiologer, molekylärbiologer, meteorologer och matematiker.

Eftersom FOI:s verksamhet rör många olika aspekter av dessa ämnen sker arbetet i flera fall tvärvetenskapligt. Det gäller exempelvis spridningsmodellering där en rad olika kompetenser samverkar. När det gäller fysiskt skydd mot dessa ämnen undersöks både personligt och kollektivt skydd. Det förstnämnda rör frågor kring dräkter, skyddsmasker, handskar och skor och det senare avser exempelvis skyddsrum.

Vidare forskar vi kring saneringsmetoder av såväl hud som utrustning och kläder. Forskningen kan både avse Försvarsmaktens och det civila samhällets behov, där polis, räddningstjänst och sjukvård är några exempel. I forskningen undersöker vi också verkliga händelser med dessa ämnen.

FOI:s verksamhet kring CBRN-frågor bedrivs både i Umeå och i Kista i Stockholm. Vi har flera samarbeten både internationellt och nationellt. Inom Sverige sker samarbete med universitet och högskolor och andra myndigheter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2023-08-14