Integritetspolicy

Var och en har enligt Europeiska Unionens rättighetsstadga rätt till skydd för sina personuppgifter*. FOI ska i sin verksamhet hantera personuppgifter korrekt och långsiktigt hållbart.

Inriktning av FOI:s arbete med personuppgifter

FOI värdesätter skyddet av personuppgifter som en del av enskildas fri- och rättigheter och lägger stor vikt vid att personuppgifter ska hanteras på ett korrekt sätt och i enlighet med dataskyddsförordningens bestämmelser. En enhetlig, kontinuerlig, systematisk och transparent behandling av personuppgifter (dataskydd) i myndigheten bidrar till en god informationsstruktur som skapar tillit till FOI:s verksamhet och trovärdighet inför uppdragsgivare och allmänhet.

Respekten för personuppgifters betydelse för enskilda ska avspegla sig i allt arbete som innefattar personuppgifter vid myndigheten. Detta innebär bland annat att FOI håller arbetet med personuppgifter levande genom att kontinuerligt arbeta med frågorna. Alla medarbetare har också ett eget ansvar att löpande i det egna arbetet göra bedömningar i de moment som innefattar personuppgifter. FOI utbildar därför sina medarbetare så att de kan ta sitt ansvar i hanteringen av personuppgifter på ett tillfredställande sätt.

FOI samlar endast in den information som är nödvändig för att fullgöra myndighetens uppdrag. Innan varje insamling och behandling av personuppgifter ska en bedömning av hantering och laglighet göras. Detta sker i all verksamhet och i alla processer som omfattar behandling av personuppgifter. Principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard beaktas så att system och processer bland annat stödjer att så få personuppgifter som möjligt, med hänsyn till syftet med behandlingen, samlas in och att rätt personuppgifter registreras på rätt ställe. FOI ska vid behandlingen vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken för de enskildas fri- och rättigheter och för att säkerställa personuppgifternas konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet, och spårbarhet. FOI behåller personuppgifter endast så länge som det krävs för att myndigheten ska fullgöra sina åtaganden.

Den registrerade har rätt att få information om vilka personuppgifter FOI behandlar om denne, begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller begränsning av behandling. Alla handlingar, inklusive personuppgifter, som skickas till FOI blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut av myndigheten enligt offentlighetsprincipen.

* Artikel 8 i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Senast uppdaterad: 2022-01-10