Kontakt

Om GNSS

Genom förståelse av fördelarna och nack­delarna med satellitbaserade navigerings­system kan dessa använda och utnyttjas på bästa sätt. Satellit­navigerings­­systemen genomgår för tillfället stor utveckling och ett flertal nya tjänster (signaler) kommer eftersom att bli tillgängliga.

illustration av satellit system

Användningen av satellitnavigeringssystem som GPS har fått sitt stora genomslag och antalet tillämp­ningar och applika­tioner ökar kontinuerligt. Marknads­värdet av GPS-mottagare och tillämpningar för 2008 beräknas till 30 miljarder USD. Till 2010 beräknas det finnas 270 miljoner GPS-mottagare integrerade i mobiltelefoner och 110 miljoner fordons­navigeringssystem som använder GPS (EU + USA).

  • Med ett satellitnavigeringssystem (GNSS – Global Navigation Satellite System), som GPS, Galileo och GLONASS, kan en mottagare bestämma sin position, hastighet och tid globalt med hög noggrannhet och tillgäng­lighet. Antalet GPS-mottagare och tillämp­ningarna ökar kontinuerligt. Traditionellt används GPS för navigerings­system i fordon och fartyg och som handhållna navigatorer. Exempel på nya tillämpningar är: GPS integrerad i mobiltelefoner (nödsamtal), transpondersystem, positionering av syn-skadade, inomhuspositionerings­system, tids- och frekvens­synkroni­sering av nät (kraft, telekom, LAN).
  • Att använda GNSS resulterar inte enbart i nya möjligheter, utan även i flera utmaningar och begränsningar. Med kunskap, metodik, teknik och rätt användning kan användningen av GNSS maximeras.

Klicka på rutan "Beskrivning av GNSS" så visas mer information.

Med ett satellitnavigeringssystem (GNSS – Global Navigation Satellite System), som GPS, Galileo och GLONASS, kan en mottagare bestämma sin position, hastighet och tid globalt med hög noggrannhet och tillgäng­lighet. Systemen har flera fördelar jämfört med traditionella navigerings- och tidssystem.

Antalet GPS-mottagare ökar kontinu­erligt och tillämp­ningarna som exempel­vis navigerings­system i fordon och integrering i mobil­telefoner. En allt viktigare tillämpning av GPS är synkron­isering och tidhållning i olika typer av system, t.ex. mobiltelefoni­system och digital-TV.

GPS moderniseras vilket medför fler civila signaler med bättre tillgänglighet och noggrannhet. Det europeiska systemet Galileo har idag en initial operativ förmåga och planeras vara fullt operativt till efter 2020. Galileo erbjuder både öppna (kommersiella) samt reglerade positionstjänster (Public Regulated Service, PRS) med hög prestanda. Det Ryska GLONASS-systemet är idag fullt operativ och det kinesiska BDS är under stark upp­byggnad. Detta medför att det finns fyra GNSS tillgängliga vilket ger stor potential med att använda kombi­nerade mottagare. Nackdelen med att använda GNSS är att de mottagna signalerna är mycket svaga och på grund av dämpning, blockering och flervägs­utbredning. Detta medför att prestanda för en GPS/GNSS-mottagare degraderas, det vill säga att tid- och positions­noggrannheten försämras. Stads- och inomhusmiljöer är framförallt de miljöer där användning av GNSS förväntas öka. Nackdelen är att detta är miljöer där GPS förväntas fungera som sämst på grund av fysikaliska effekter. En motsättning är att detta är de miljöer där det ställs relativt höga krav på noggrannhet.

Ytterligare en nackdel med GNSS är deras sårbarhet för interferenser och störning. Detta medför att system som förlitar sig på GNSS blir sårbara. Att placera exempelvis en bärbar dator nära en GPS-mottagare kan innebära att noggrannheten försämras. 

Kontakt

Senast uppdaterad: 2021-08-02