14 november 2011

FOI:s flygforskare framgångsrika

FOI:s forskare hamnar ofta på centrala poster inom EU-finansierad flygforskning. Efterfrågan på deras kunskap är så stor att myndigheten ofta tvingas tacka nej till att delta i europeiska samarbeten.

Framgång kan mätas på många sätt. Anders Blom, forskningschef vid FOI, lyfter fram hur ofta FOI beviljas anslag från EU-kommissionens ramprogram.

– Tittar man på hur många procent av våra ansökningar som godkänns, så är vi ända sedan EU:s sjätte ramprogram startade minst dubbelt så bra som Europagenomsnittet, säger han.

FOI har två paradgrenar inom flygforskningen; aerodynamik, som är den disciplin som tagit hem mest EU-finansiering, och hållfasthetsberäkningar. Den största framgångsfaktorn är, enligt Anders Blom, FOI:s egna forskare.

– Vi har etablerade, internationellt kända forskare som jobbat länge i internationella nätverk och presterat bra resultat. Därmed blir vi en attraktiv samarbetspartner, säger han.

Som ett exempel nämner Anders Blom storskaliga strukturberäkningar inom hållfasthet.
– Där är vi världsledande i dag, mycket tack vare att vi har en av världens ledande forskare inom området, doktor Börje Andersson som under lång tid samarbetat med matematiker i USA.

Just nu deltar FOI i ett 20-tal flygforskningsprojekt finansierade av EU:s ramprogram, och koordinerar ett par av dem. I det största projektet, Maaximus, som fått 650 miljoner kronor i EU-anslag, ansvarar FOI för projektets största del, utveckling av storskaliga beräkningsmetoder, med 43 partners och en budget på 250 miljoner kronor.

FOI:s EU-finansierade forskning gynnar inte bara svensk bytesbalans, utan kommer också svensk forskning och svenskt näringsliv tillgodo. Dels genom att FOI ute på universitet och högskolor leder doktorander vars kunskap ofta hamnar ute i företagen. Dels genom rena samarbeten med svenska företag i europeiska projekt.

– Exempelvis jobbar vi i dag tillsammans med Saab i ett Joint Technology Initiative för att ta fram en demonstrator inom ett flygprojekt. Vi har även ett större samarbete där vi, Saab och Volvo Aero samarbetar med FOI:s franska motsvarighet och två franska flygplanstillverkare. Vårt mål är att förbättra framdrivningen av flygplan så att signaturen minskar vid spaning med radar och IR, berättar Anders Blom.

Han hävdar att FOI skulle kunna göra svenska staten och svenskt näringsliv än större tjänster med hjälp av en statlig grundfinansiering.

– Det flesta europeiska forskningsinstitut får en statlig finansiering som matchar Europaprogrammen. Om vi kunde få det skulle vi kunna gå in i fler större europeiska projekt och byta kunskap med andra forskare. Inte minst skulle det innebära att vi kunde anställa fler forskare, så att vi inte som i dag tvingas att tacka nej till att delta i intressanta projekt.