16 april 2012

FOI leder arbete för säkrare införsel av containrar

FOI projektleder ett EU-finansierat forskningsprojekt som ska minska risken för att containrar används för terrorattentat. Som en sidoeffekt kan det ge affärsfördelar för europeisk transportnäring.

USA kräver att alla containrar som förs in i landet ska vara scannade med sensorer för att förhindra smuggling av i första hand sprängämnen, men också av narkotika och människor. Därför har EU-kommissionen beställt forskning som ska leda till effektivare och mindre arbetskrävande containerkontroll. Projektet har namnet Contain och koordineras av FOI.

EU:s tullregler kräver att rederier och speditörer lämnar uppgifter som fartygsnamn, besättning, ägare av containrar och gods samt vilka hamnar fartygen besökt på sin väg in till en EU-hamn. FOI stora uppgift i Contain är att skapa ett system för riskvärdering utifrån dessa uppgifter som automatiskt larmar berörda myndigheter om något förefaller misstänkt. Systemet bör enligt forskarna dessutom förstärkas med att alla containrar förses med en EGNOS-sändare, en europeisk tilläggstjänst till GPS, som kan visa var en container finns och larma om något avviker från angivna uppgifter.

– Vi kommer inte att med säkerhet kunna peka ut farliga containrar, men vi kan ge en indikation på att vissa containrar borde undersökas noga, medan andra kan betraktas som säkra, säger FOI:s projektledare Pontus Svenson.

Inom ramen för forskningsprojektet, som har 20 europeiska partners, ska man också titta på nya positioneringslösningar för containrarna och nya sensorer som exempelvis kan larma om en container öppnas under färd.

För rederier och ägare av gods och containrar kan arbetet förefalla som ytterligare en börda. Men EU-kommissonen har varit noga med att arbetet också ska leta efter affärsfördelar.

– Inom ramen för projektet ska vi utveckla optimeringsmetoder, exempelvis system som kan upptäcka förseningar i god tid och se förseningar som kan uppstå längre fram, så att ägarna kan planera om sina rutter. Det kan åtminstone finansiera eventuella säkerhetsinvesteringar.

Med tanke på att görs runt 240 miljoner containerförflyttningar per år i världen så blir det mycket att hålla reda på.

– Ja, och det är en våra uppgifter att beräkna var gränsen går för hur mycket vi kan kontrollera, säger Pontus Svenson.

Forskningen följs med stort intresse av näringslivet.

– EU-forskningsprogrammen har ofta som mål att ta fram produkter. Lyckas vi här så kan de företag som ingår i projektet skapa produkter att sälja.