26 juni 2013

Rapport om det svenska samhällets säkerhet

I ett antal artiklar och intervjuer ges ett axplock av aktuella frågor kring samhällssäkerhet som FOI:s 850 forskare och analytiker arbetar med. Publikationen ”Fokus Samhällssäkerhet: FOI och arbetet med samhällets säkerhet och trygghet”  lanserades i juni 2013.

Eftersom samhället och vår omvärld ständigt förändras så måste säkerhetsarbetet kontinuerligt aktualiseras. Vetenskapliga framsteg, ny teknologi, globalisering, klimatförändringar och omställningar inom många andra områden skapar nya förutsättningar för samhällssäkerheten. För att veta vad som behöver göras för att skapa trygghet i samhället behövs en dynamisk och framåtblickande kunskapsutveckling.

FOI bidrar sedan länge, såväl nationellt som internationellt, med kunskapsutveckling kring  bl.a. att identifiera hot, prevention och hantering av allt från störningar och olyckor till storskaliga kriser, identifiera hur man underlättar återgången efter kriser samt hur arbetet i det svenska krisberedskapssystemet kan inriktas, styras och följas upp. Publikationen inleds med en beskrivning av krisberedskapssystemets historiska utveckling och beskriver fortsatt de utmaningar samhället står inför i dag.

Artiklarna, som samtliga är skrivna av FOI:s forskare,  illustrerar den mångfacetterade karaktären i FOI:s verksamhet. De handlar om alltifrån nationell säkerhetsbedömning, hur man gör risk- och sårbarhetsanalyser, säker avfallshantering, trygghetssystem för falldetektion, prevention av hemmagjorda bomber till logistiksäkerhet. Problem och möjligheter kopplade till informationstekniken, t.ex. IT-angrepp, beskrivs också samt hur vi genom digitala spår kan upptäcka och förhindra angrepp mot exempelvis skolor.

I intervjuerna får vi veta mer om det civila försvaret, EU:s betydelse för svensk krisberedskap, om nordisk krisberedskap, simuleringsstöd för samhällssäkerhet samt EU:s handlingsplan för bättre sprängämnessäkerhet. .

FOI ger för första gången ut ”Fokus Samhällssäkerhet”, en publikation där ett brett forskningsområde avspeglas.