8 november 2013

FOI:s kompetens inom hållbar säkerhet upptäcks av allt fler

I närmare 20 år har FOI byggt upp en försvarsmiljökompetens för att stödja främst Försvarsmakten, försvarsmyndigheter och försvarsindustrin i frågor som rör miljörisker kopplade till deras verksamhet.

FOI:s proaktiva miljöarbete i kris och konfliktområden har de senaste åren uppmärksammats av bland annat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), FN, NATO och EU. Policystöd, metoder, verktyg och modeller utvecklade av FOI används numera vid förberedelser för internationella insatser ibland annat Mali, Syrien, Somalia och på Haiti. På uppdrag av och i samverkan med Försvarsmakten utvecklas nu även en modell för strategiska miljöbedömningar.

I maj och i juni visade forskare från FOI upp delar av sin kompetens på dels en Europeisk försvarsmiljökonferens arrangerad av Finlands försvarsdepartement, dels för European Defence Agency (EDA)och NATO.

- FOI:s kompetensgrupp ”Hållbar säkerhet” har bland annat tagit fram ett nytt praktiskt användbart verktyg för bedömning av klimatpåverkan och identifiering och prioritering av anpassningsåtgärder för olika typer av anläggningar, detta på Fortifikationsverkets uppdrag. Verktyget möjliggör riskbedömningar som kan ligga till grund för prioriteringar och strategiska beslut om försvarsanläggningar. Bedömningarna bygger på kända samband och framtagna klimatscenarier.

- Bedömningarna tar också, där det är möjligt, med i beräkningen huruvida riskklasser för respektive undersökt del förändras över tiden, på kort- medel eller lång sikt. Förhoppningen är att man på detta sätt kan fatta mer kostandseffektiva och hållbara beslut som minskar sårbarhet även för verksamhetsutövaren, som i det här fallet är Försvarsmakten, säger Annica Waleij, forskare vid FOI.

Kompetensgruppen inom FOI har även på uppdrag av Fortifikationsverkets tagit fram en metod att bedöma miljörisker på övnings- och skjutfält.

- Vid sidan om säkerhetsrisken med exploderad ammunition i marken finns en risk med läckage av miljöfarliga ämnen. Faran är att de miljöfarliga ämnena bland annat kan nå grundvattnet. Med hjälp av FOI:s utvecklade metod kan miljörisken bedömas för dels större områden, dels enskilda områden på ett sätt som motsvarar Naturvårdsverkets metodik för inventering av förorenade områden. Vi har även lämnat stöd till Fortifikationsverkets när det gäller utvärdering av funktionen av så kallat miljökulfång, säger Annica Waleij.

Forskare vid FOI har också utvecklat ett camp- och planeringsverktyg, som kan användas av såväl civila som militär aktörer för att beräkna exempelvis behov av skalsydd och andra skyddsåtgärder som energi- och vattenförbrukning.

- Verktyget, Camp Authoring Tool, har demonstrerats för bland andra NATO och EDA. Dom som ser det som ett potentiellt användbart verktyg för att designa, bygga och planera framtidens insatser i utlandet, säger Annica Waleij.