24 april 2014

Energisäkerhet: avvägning mellan självförsörjning och marknadsanpassning

I en ny rapport från FOI presenteras en fördjupning av begreppet energisäkerhet.

Rapporten utgår från en säkerhetspolitisk ansats och innehåller historiska tillbakablickar, beskrivningar av de största rådande teorierna inom internationella relationer och ger en teoretisk plattform i ämnet.

- Vi ser ofta ett behov av fördjupning inom just energisäkerhet, inte minst eftersom det angränsar till så många politikområden samtidigt. Den här studien fokuserar främst på de säkerhetspolitiska aspekterna och är tänkt för de som arbetat en del med energisäkerhet och som nu vill ha ett teoretiskt ramverk för att förstå och kunna diskutera begreppet, säger Hannes Sonnsjö, forskare vid FOI, som skrivit rapporten "Om internationella relationer och energisäkerhet".

Energisäkerhet är ett mångbottnat begrepp som kräver en förståelse av såväl säkerhetspolitik som av energisystem. Inom internationella relationer har olika teorier gett upphov till två dominerande synsätt. Det ena företräds av ett synsätt som präglas av knapphet, rivalitet och självförsörjning. Rysslands användning av energi som påtryckningsmedel förknippas ofta med denna idéströmning, där energisäkerhet förklaras utifrån en neorealistisk diskurs, ett synsätt som förstärkts under det senaste decenniet till följd av bl.a. en krisbenägen global ekonomi. Om länder ska delta i den internationella ekonomin krävs det att det gynnar landets politiska, strategiska och ekonomiska intressen.

EU kan däremot ses som företrädare för den neoliberala skolan som istället framhåller marknadsanpassning och integrering. Tekniska innovationer kan skapa substitut och minska knappheten för olika energislag, vilket innebär att energisäkerhet förklaras utifrån tillgången på energi och köparnas vilja att betala ett marknadspris på varan. Begreppet energisäkerhet har gått från att primärt handla om tillgången på en enskild energiresurs till att handla mer om energisårbarheter. Det innebär inte bara tillgången på en råvara utan också att där finns en robust infrastruktur och en säker distribution med i beräkningen.

- Här kom en teori som senare kommit att kallas för Köpenhamnskolan att bli en viktig medelväg mellan det mer traditionella synsättet och de som velat vidga begreppet. En klyfta uppstår lätt mellan de aktörer som jobbar mot en ökad integration och globala marknader å ena sidan och de som fokuserar på självförsörjning å andra sidan. Rapporten erbjuder en fördjupning i ett antal av dessa olika synsätt för att på så sätt nyansera bilden av energisäkerhet och de strategier som finns för att nå dit, säger Hannes Sonnsjö.

- Rapporten är en produkt av ett större projekt som resulterade i en mer omfattande antologi. Även här ligger de säkerhetspolitiska aspekterna i fokus, men genom olika författarbidrag sker fördjupning i ett antal analytiska utmaningar kopplat till energisäkerhet. Däribland hur framtida energisystem kan komma att se ut, hur energi kan komma att bli säkerhetspolitiskt relevant och hur kopplingen mellan energi och väpnad konflikt kan se ut, säger Hannes Sonnsjö.