29 april 2014

Forskning mot terrorism och organiserad brottslighet i hamnar

FOI, Stena Line och Securitas har med ett 20-tal partners utvecklat övervaknings- och säkerhetssystem för ökad hamnsäkerhet. I början på maj inleds en stor demonstration av det EU-finansierade projektets resultat i Göteborgs hamn.

Terrorism, smuggling och andra typer av organiserad brottslighet i hamnar är ett stort hot mot både Europas länders varuförsörjning och deras konkurrenskraft. Det EU-finansierade SUPPORT-projektet har under fyra års tid utvecklat verktyg för att förbättra hamnsäkerheten i flera avseenden. Fokus är att utveckla verktyg och metoder för ökad säkerhet i Europas hamnar. Forskningsprojektet tar fram sensorsystem, informationsfusion, beslutsstöd och metoder för att underlätta informationsutbyte mellan olika hamnaktörer. I Stenas hamnanläggningar i Göteborg demonstreras detta i tre stationer:

  1. Sea Side Intrusion Detection (SSID) - för att upptäcka och larma för inträngningsförsök från vattensidan.
  2. Port Security Management System (PSMS) – för att värdera hamnanläggningens befintliga säkerhetssystem och ge stöd vid förbättring av säkerheten.
  3. Port Security Operator Support – för att stödja operatören på plats i säkerhetscentralen dels genom att automatiskt detektera och ge larm då systemet filtrerar fram indikationer från sensorsystem, administrativa system och manuella rapportsystem att någonting anmärkningsvärt är i görningen, dels också genom att tillhandahålla lämpliga handlingsalternativ vid larm och ge stöd till informationsutbyte med myndigheter.

Forskare från FOI har haft stor del i arbetet med Operator Support och har också utvecklat the Sea Side Intrusion Detection System (SSID) som använder sig av olika typer av sensorer, hydrofoner, övervakningskameror och radar.

- SSID tillhandahåller verktyg för automatisk detektion av inkräktare som försöker ta sig in på fartyg eller kaj från vattensidan. Delar av tekniken är framtaget för försvaret. Det kommer nu det civila samhället till gagn, säger Sören Jägerhök, överingenjör vid FOI och projektledare för SUPPORT-arbetet på FOI. Systemet larmar exempelvis vid upptäckten av dykare och autonoma undervattensfarkoster. Systemet som FOI utvecklat innebär att hot kan upptäckas tidigt och automatiskt generera larm, säger Sören Jägerhök.