6 maj 2014

Hamnsäkerhet visas i Göteborg

Just nu leder FOI en demonstration i Göteborg av teknik som ska höja säkerheten i världens hamnar. 

Demonstrationen, som görs den 7-8 maj, är finalen på ett fyraårigt forskningsarbete inom det EU-finansierade ”Supportprojektet”. Det startade med att FOI tillsammans med ett 20-tal partners med kompetens inom forskning, logistik och hamnsäkerhet sökte pengar från EU:s sjunde ramprogram.

Publiken i Göteborgs hamn är i första hand hamnsäkerhetsansvariga, hamnoperatörer samt svenska och europeiska myndigheter. Försvarsmakten deltar genom att låta sin personal agera fientliga dykare, simmare och båtförare.

FOI har huvudrollen i två av demonstrationens tre stationer.

– I en demonstrationsstation visar vi hur man upptäcker intrång från vattnet. En annan FOI-tung station visar hur systemet stöder operatörsarbetet med informationsfusion och beslutsstöd. I en tredje station visas det Port Security Management System (PSMS) som projektet tagit fram för att beräkna skyddsbehovet i en hamn och visa var luckorna finns, säger FOI:s projektledare Sören Jägerhök.

Ett av skälen till forskningen mot intrång är att många hamnar upplever att de saknar bra och billiga verktyg för övervakning av sin sjösida, och därmed har svårt att skydda sig mot terrorism, organiserad brottslighet som stöld och smuggling eller fripassagerare. Därför har FOI skapat ett system som kan upptäcka dykare, simmare och mindre båtar som närmar sig ett fartyg vid kaj eller kajen.

Systemet bygger på videokameror som i kombination med IR-kameror övervakar det som händer på ytan och hydrofonkedjor som avslöjar dykare.

Data från dessa tre sensortyper fogas samman och ger via ett informationsfusionssystem larm till operatören om säkerheten hotas. En av systemets storheter är att det är så pass automatiskt och robust mot falsklarm att det inte ökar behovet av säkerhetspersonal.

– Här har FOI-forskning visat att rätt använt kan ett passivt hydrofonsystem var lika bra eller till och med bättre än de avsevärt dyrare aktiva sonarsystemen, säger Sören Jägerhök.

Under forskningsarbetet har flera nya upptäcker gjorts.

– Ett lite roligt exempel är att vi lärt oss detektera en simmare utan att få en massa falsklarm från skräp eller fåglar genom att lära systemet skillnaden mellan hur en människokropp och andra saker rör sig i havsvågor, berättar Sören Jägerhök.

För FOI:s del har arbetet inom projektet gett kontakter som lett till nya forskningsuppdrag. I längden kan arbetet också skapa nya affärer för svenska företag.

– Securitas och eBOS, som är två av parterna, håller på att produktifiera PSMS, för hamn- och terminaloperatörer, säger Sören Jägerhök.