27 juli 2014

Simulering kan snart bli ett verktyg i militära insatser

Modeller och simulering har länge använts inom militären för att utbilda och träna soldater inför uppdrag. Men snart kan 3D-modeller bli ett verktyg även ute i fält, för att stödja pågående insatser. 

Konceptet kallas missionsintegrerad simulering och testades nyligen vid en stor övning i Arvidsjaur. Bakom projektet ligger ett multidisciplinärt forskarlag från FOI. ­– Vi ser flera användningsområden där simulering skulle kunna integreras i reell verksamhet, säger Per Wikberg, en av forskarna bakom projektet.  

Missionsintegrerad simulering går ut på att man skapar en detaljerad 3D-modell av platsen för en militär insats och använder modellen tillsammans med olika simuleringsverktyg under såväl planering som genomförande. I planeringsskedet kan modellen användas för att analysera terrängen och hitta framryckningsvägar. Under själva insatsen samlar man kontinuerligt in data från varje enskild soldat och matar in i modellen. På så vis kan ledningen få en uppdaterad bild av läget och fatta nya beslut utifrån den.

Konceptet testades i juni under en övning i Arvidsjaur med Arméns jägarbataljon. Ett 20-tal soldater och officerare deltog i övningen som pågick i sex dagar. 3D-modeller användes både före, under och efter själva insatsen.  Under insatsen rapporterade soldaterna in sin status varannan timme, med hjälp av smartphones. Utöver GPS-positioner gav de ledningen skattningar av omgivningen, sin egen ork, väder och så vidare. Efteråt användes all insamlad data för att i F-REX, ett FOI-utvecklat verktyg för händelsedriven synkroniserad visualisering av olika typer av media, ”spela upp” olika delar av övningen och utvärdera vilka beslut som fattats och varför.  

Per Wikberg har varit med och tagit fram konceptet. Han tror att användningen av simuleringar kommer att öka inom försvaret, i och med att tekniken förbättras.

-  Nu använde vi en UAV (obemannad luftfarkost) för att samla in terrängdata. Då kan man komma ner på centimeternivå och se enskilda träd, stenar, diken och stigar. Det är stor skillnad mot att bara använda en tvådimensionell karta! I 3D-modellen kan man dessutom använda olika analysverktyg och får fram uppgifter om till exempel sikten på området.

Konceptet som testades i Arvidsjaur bygger på ett multidisciplinärt samarbete på FOI, där tekniker, beteendevetare och systemvetare från fem olika projekt har deltagit. Många av de metoder som testades är i utvecklingsstadiet och långt ifrån färdiga, vilket enligt Per Wikberg har en poäng:

-  Att testa prototyper i ett tidigt skede sparar både tid och resurser. Det gör att vi på FOI kan se vilka aspekter som är intressanta att jobba vidare med, och inte behöver lägga tid på att utveckla sådant som inte kommer att användas. Försvarsmakten i sin tur får erfarenhet av tekniken och ser dess potential och begränsningar, vilket gör att de kan ställa bättre krav när det sedan blir dags att köpa in tekniken.

Att flera projekt testar sina idéer i samma övning är också ett smart sätt att utnyttja försvarets och FOI:s resurser. Framöver hoppas FOI kunna göra en serie av försöken, och kanske ta in fler projektgrupper.