28 juli 2014

Ökat genusperspektiv i fredsbevarande arbete

Sverige kan ta större ansvar i det europeiska arbetet för att öka jämställdhet inom försvaret och ge kvinnor en större roll i fredsbevarande insatser.

I FOI:s rapport Women, Peace and Security: The way Forward ger Karolina Gasinska tre övergripande förslag på vad Sverige och EU konkret kan göra för att främja jämställdhet i såväl nationell som internationell fredspolitik, utifrån två nya FN-resolutioner från 2013.

Det senaste året har FN satt ett förnyat fokus på genusfrågor, bland annat genom två nya resolutioner på området kvinnor, fred och säkerhet (UNCSR 2106 och 2122). Den första resolutionen handlar om att motverka sexuellt våld i internationella konflikter. Den andra syftar till att öka kvinnors roll i alla stadier av konfliktarbete: förebyggande, lösning och fredsuppbyggande.

Karolina Gasinska, säkerhetspolitisk analytiker på FOI, skriver i rapporten Women, Peace and Security: The way Forward om vad Sverige och EU kan göra för att leva upp till ambitionerna och genomföra de nya resolutionerna:

  1. 1.       Öka kvinnors deltagande

Att öka kvinnors deltagande i planeringen av fredsinsatser är ett av de främsta målen med de nya FN-resolutionerna. Ambitionen har funnits tidigare, men FOI:s undersökningar av t.ex. NATO:s arbete i Afghanistan visar att kvinnors perspektiv fortfarande inte får rättmätigt utrymme. Här skulle Sverige och EU kunna föregå med gott exempel genom att ge kvinnor nyckelroller i internationella insatser. Till exempel bör man i större utsträckning inkludera och konsultera kvinnor i fredssamtal. På nationell nivå kan man arbeta för att minska hindren för kvinnor att göra karriär inom försvarsmakten, och aktivt motverka könsstereotypt beteende inom militären.

  1. 2.       Förbättra övningar och utbildningar

För att kunna motverka sexuellt våld vid militära konflikter behöver de som arbetar i fält mer utbildning. Sverige och de övriga EU-länderna bör se över övningar och utbildningsmaterial för att förbereda alla iblandade och få dem att förstå sitt ansvar för att förhindra sexuellt våld.

  1. Övervaka och rapportera 

För att försäkra att de nya resolutionerna får önskad effekt krävs att arbetet övervakas och utvärderas kontinuerligt. Studier som FOI gjort visar att dagens bedömningsmetoder behöver förbättras; bland annat bör att EU göra det obligatoriskt för medlemsländerna att samla in könsuppdelad data när de utvärderar försvarsbehovet inför internationella insatser. På så vis blir det möjligt att ta särskild hänsyn till kvinnor och flickors behov under insatsen.

Satsningar med genusperspektiv
Det här är inte första gången frågan om genus väcks inom FN. De två nya resolutionerna från 2013 är uppföljningar av FN:s första resolution om kvinnor, fred och säkerhet, som kom år 2000 (UNSCR 1325). Sverige var ett av de första länderna som gjorde upp en nationell handlingsplan utifrån den. Även på senare år har nordiska länder legat i framkant när det gäller genusarbete inom försvaret, bland annat genom det nybildade Nordic Centre for Gender in Military Operations.