3 september 2014

Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv

Forskare vid FOI har studerat kopplingen mellan energi och internationella relationer. Syftet är att öka förståelsen om hur energi och säkerhet kan interagera i en framtida internationell kontext.

Hur ser exempelvis EU:s handlingsutrymme ut med ett försvagat EU på en dåligt fungerande energimarknad präglad av maktbalans mellan andra globala aktörer? Vilka möjliga strategier har ett EU präglat av klimatmedvetenhet i en omvärld präglad av stormakter med andra prioriteringar? Det är ett framtidsscenario som uppmärksammas i rapporten Energi, säkerhet och konflikt i ett framtidsperspektiv av forskarna Daniel Jonsson, Bengt Johansson, André Månsson, Hannes Sonnsjö. Rapporten beskriver flera säkerhets- och geopolitiska framtidsscenarier som EU står inför och vad handlingsutrymmet blir utifrån dessa tänkbara utmaningar.

Förutom att analysera energi och säkerhet med utgångspunkt från tänkbara framtida energi- och geopolitiska förhållanden ger rapporten ett teoretiskt ramverk och beskriver begrepp, teorier och analytiska modeller. Bland annat beskrivs energisystemet som ett objekt i en konflikt, som ett konfliktmedel och som orsak till instabilitet. Energi- och säkerhetskomplexet förklaras också utifrån olika skolbildningar inom internationella relationer som präglas av olika syn på om relationerna domineras av samverkan eller rivalitet och konflikt mellan olika aktörer.

Enligt forskarna till rapporten är energins koppling till internationella relationer och säkerhetspolitik tydlig. För att förstå denna koppling beskrivs hur resursmässiga, tekniska, ekonomiska och politiska faktorer samspelar. Rapporten avslutas med en sammanfattande syntes där bl.a. energi och säkerhet i ett framtidsperspektiv belyses utifrån dels beslutsfattarens perspektiv, dels analytikerns perspektiv.