5 september 2014

Programvaran EDGE är Ej krigsmateriel

Det förekommer felaktiga uppgifter i media om statusen för programvaran EDGE. FOI konstaterar att EDGE är klassat som Ej Krigsmateriel. Läs mer i besluten från ISP och licensavtalet mellan KTH och FOI.

Det är FOI som äger koden och som har ansökt hos ISP om klassning.
ISP:s ställningstagande år 2008 där EDGE klassas som Ej krigsmateriel (Diarienr FOI-2014-845:4).

Hemställan och beslut från ISP år 2012 (Diarienr FOI-2012-396:1, FOI-2012-396:2), gjordes efter att exportkontrollagstiftningen reviderades och EDGE klassas fortfarande som Ej krigsmateriel.

Som framgår av beslutet från år 2012 konstaterar ISP att EDGE inte är krigsmateriel men att resultat av användningen av EDGE i FOIs utländska samarbeten kan utgöra tillståndspliktigt tekniskt bestånd. Det innebär att FOI måste tillståndspröva varje utlandssamarbete där FOI ska leverera resultat från EDGE, vilket också sker.

Hemställan och beslut från år 2014 (Diarienr FOI-2012-396:4, FOI-2012-396:5) där EDGE återigen klassas som Ej Krigsmateriel.

Som framgår av beslutet från år 2014 så gör ISP efter FOI:s hemställan en separat bedömning av funktionen för rörliga objekt i EDGE, den så kallad lastfällningsmodulen, enligt reglerna om produkter med dubbel användning, PDA. ISP konstaterar att FOI bör versionshantera EDGE så att endast godkända slutanvändare kan använda funktionen. Detta sker i varje enskilt fall.

Lastfällningsmodulen färdigställdes 2013 och ingår inte i och har aldrig ingått i den begränsade versionen av EDGE som FOI har gett KTH rätt att underlicensiera. Avtal från 2012 mellan FOI och KTH (Diarienummer FOI-2009-1972:35). De funktioner som ingår i den begränsade versionen som KTH kan underlicensiera finns uppräknade i denna lista Pdf, 72.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Som tydligt framgår så finns där ingen lastfällningsmodul (Store Separation eller Store Release på engelska).

EDGE är klassat som Ej krigsmateriel och den begränsade version som KTH har rätt att underlicensiera innehåller ingen lastfällningsmodul.