16 oktober 2014

Klargörande rapport om EDGE-ärendet

Som följd av höstens uppmärksamhet i media kring det så kallade EDGE-ärendet gav FOI i uppdrag till den förre chefsjuristen Stefan Ryding-Berg att göra en genomgång av FOI:s hantering av ärendet. Den första delrapporten av två överlämnades till FOI den 15 oktober 2014.

- Stefan Ryding-Bergs rapport bekräftar den bild som jag hela tiden har haft av detta ärende, säger generaldirektör Jan-Olof Lind. Det finns ingen grund för att prata om någon bulvankonstruktion, det handlar inte om krigsmateriel och det finns inget hemligt i detta.

- Eftersom EDGE inte utgör krigsmateriel och några beslut om att ingå relationer med någon kinesisk part aldrig har fattats, finns det ingenting i FOI:s hantering som bryter mot EU:s vapenembargo gentemot Kina.

FOI noterar också att det inte finns någon grund för benämningen ”hemligt försvarssamarbete” när det gäller EDGE eftersom det vare sig varit hemligt eller handlat om krigsmateriel.

- Däremot påvisar genomgången att FOI behöver styra upp arbetsformer och rutiner på några områden. Ett internt arbete har redan påbörjats för att utveckla dessa och jag ser fram emot Stefan Ryding-Bergs kommande förslag på utvecklingsåtgärder, avslutar Jan-Olof Lind.

Stefan Ryding-Bergs genomgång innehåller att antal klarlägganden rörande hanteringen av EDGE-ärendet inom FOI.

Den skriftliga hanteringen har skett i öppna allmänna handlingar där det bl.a. framgår att underlicensiering av EDGE till tredje man kunde ske, inkluderande till Kina. Därmed finns det inte någon grund för att tala om ett hemligt försvarssamarbete från FOI när det gäller EDGE eller för påståendet att FOI har låtit KTH agera bulvan i förhållande till kinesiska CAE. Ryding-Berg konstaterar att FOI inte har dolt vem som är huvudman och framhåller också att det inte finns några pengar att tjäna på EDGE eftersom programvaran licensieras utan kostnad.

Det tydliggörs att den version av EDGE som är aktuell inte utgör krigsmateriel vilket också har bekräftats i ISP:s klassificering vid tre olika tillfällen.

Genomgången visar också att FOI inte hade något direkt samarbete med CAE eftersom det hade stoppats av GD redan 2009.

Det framgår även att FOI:s ledning vare sig hade sanktionerat eller varit medveten om delaktigheten från personal från FOI i KTH:s förhandlingar med CAE.

Genomgången identifierar slutligen ett antal brister i FOI:s hantering och att det finns behov av förbättringsåtgärder, exempelvis avseende arbetsordning och riktlinjer för bisyssla och tjänstledighet.