9 januari 2015

FOI:s säkerhetsforskning framgångsrik med EU-anslag

I den senaste utlysningen inom EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 deltar FOI med tolv ansökningar inom säkerhetsområdet. Bland annat inom terrorbekämpning och upptäckten av sprängämnen.

Med en budget på närmare 80 miljarder euro är Horizon 2020 EU:s största forsknings- och innovationsprogram någonsin. En skillnad mot det tidigare sjunde ramprogrammet är ett breddat fokus som omfattar industriell forskning och samhällsutmaningar. Något Sören Jägerhök, överingenjör på FOI, välkomnar.

– FOI är i grunden uppbyggt för att stödja myndigheter och lösa försvarsmaktens problemställningar, så det perspektivet ligger nära oss. Vi hoppas därför på ännu större genomslag.

I det sjunde ramprogrammet har FOI varit mycket framgångsrika, både vad avser beviljandegrad och erhållna medel från EU. Det gav FOI en tiondeplats på listan över de mest framgångsrika svenska deltagarna i ramprogrammet. I ansökningarna för Horizon 2020 finns bland annat projekt för effektiv krishantering vid naturkatastrofer och detektion av sprängämnen. Inom det senare används Ramanspektroskopi, där man lyser med en laserstråle på misstänkta ytor. Genom att analysera det spridda ljuset kan man upptäcka och klassificera små spårmängder av ämnen.

– Vi strävar efter att förbättra tekniken, så att man kan hitta ännu mindre mängder, snabbare, och under svårare förhållanden.

I ett annat projekt kommer bland annat obemannade luftfarkoster att användas för att kunna öka säkerheten i stora folkmassor i urbana miljöer. Genom att leta efter avvikande beteenden ska operatörer snabbt kunna upptäcka eventuella hot. Gemensamt för samtliga ansökningar från FOI är hänsynen till de etiska och legala dimensionerna.

– Den etiska problemställningen blivit allt viktigare, både i samhället i stort men också från EU:s sida poängterar man att man måste ta hänsyn till etiska problem som personlig integritet, säger Sören Jägerhök.