12 mars 2015

Rysk informations­krigföring i teorin och praktiken

Informationskrigföring har snabbt blivit en integrerad del av nutidens konflikter, vilket inte minst illustreras av kriget i Ukraina. I en ny FOI-rapport undersöks hur ryska militär­teoretiker och officiella publikationer beskriver informations­krig­föringens roll, och belyser detta med några praktikfall.

 den ryska synen på modern krigföring väger informations­krigföringen tungt. Det moderna, allt digitalare medie­landskapet och den snabba utvecklingen inom informations- och kommunika­tions­teknologierna har skapat en ny spelplan.

– I den ryska doktrinen är informationskrig­föringen inte bara de ryska väpnande styrkornas ansvar. Tvärtom så anser ryska militärteoretiker att alla statens resurser ska samordnas för att påverka motståndaren, konstaterar Ulrik Franke, forskare vid FOI och författare till rapporten.

Enlig rysk doktrin och militärteori ska informations­krig­föringen pågå kontinuerligt, såväl i fred som i krig. Ett exempel på en fredstida aktivitet är övningsmönstren för ryska militära flygplan. Aggressiv flygning kan sända budskap om rysk styrka, målmed­vetenhet och militär förmåga.

– Det är också slående hur politiserad informations­krigföringen blivit. I den ryska militär­teoretiska debatten är numera regimens säkerhet det överordnade målet. I demokratier är regeringars popularitetssiffror ingen nationell säkerhets­fråga, men det är precis det vi nu ser hända i Ryssland, säger Ulrik Franke.

Den ryska synen på informationskrigföring påverkas också av uppfattningen att världen är ett nollsumme­spel, där globalisering anses minska den ryska säkerheten och Ryssland ligger efter västvärlden när det gäller teknologisk utveckling.