20 maj 2015

Arktis och rymden

I en tvärvetenskaplig studie vid FOI har Arktis undersökts både ur ett säkerhetspolitiskt och rymdteknologiskt perspektiv. De geostrategiska förändringarna och den teknologiska trenden presenteras i en rapport från FOI.

Ett nytt Arktis håller på att växa fram. Aktiviteterna i området intensifieras, ökad sjöfart, energi- och mineralutvinning och utökad militära närvaron. Det nya Arktis är i stort behov av effektivare infrastruktur för exempelvis telekommunikation. I en ny rapport från FOI av Niklas Granholm, säkerhetspolitisk analytiker och forskaren Christer Andersson vid FOI beskrivs den strategiska utvecklingen i Arktis samt de teknologiska möjligheterna och utmaningarna på rymdområdet.

– Vi har kombinerat våra analyser av dels de snabba strategiska förändringarna i området med den tekniska utvecklingen. Satellitbaserad infrastruktur för kommunikation och övervakning, framtagen inom ramen för internationellt samarbete, skulle bidra till säkerhets- och förtroendeskapande åtgärder. Både för den civila säkerheten som för den militära, säger Niklas Granholm.

Behovet av satellitsystem har ökat i Arktis. Samtidigt som den teknologiska utvecklingen på rymdområdet har genomgått en stor förändring. I dag finns möjligheterna att ta fram mindre och billigare specialanpassade satellitsystem. Forskarna bedömer att dessa nya satellitsystem kommer att används av flera länder tack vare lägre pris och förbättrad prestanda.

– Vikten har minskat, förmågan ökat samtidigt som kostnaden sjunkit. Ledtiderna har dessutom kortats avsevärt, säger Christer Andersson.

I rapporten beskrivs tre generiska koncept av satellitsystem och hur Sverige med dessa initiativ på rymdområdet skulle kunna medverka till ett konstruktivt arbete för ökad säkerhet i den arktiska regionen.

– Vår förhoppning är att de konceptuella förslag som vi presenterar kan ligga till grund för fortsatta fördjupade tekniska och strategiska studier – med fördel i internationell samverkan, säger Niklas Granholm.

– Vi hoppas att ett fortsatt arbete med studien kan bli inledningen till ett stärkt samarbete mellan forskning och myndigheter på rymdområdet, säger Christer Andersson.