10 juli 2015

USA satsar fortsatt strategiskt: med sikte på Asien

Amerikanska intressen i Asien och Stillahavs­området uppmärksammas allt oftare. I en ny rapport från FOI undersöks USA:s strategiska satsningar i Fjärran Östern.

Till 2020 planerar USA att styra om 60 procent av landets totala flotta och flygvapen till fjärran Östern, enligt rapporten ”Amerikanska prioriteringar i Fjärran Östern”. Det är en ny rapport skriven av Niklas H. Rossbach, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI. Den ökande amerikanska närvaron handlar inte om krigs­förberedelser för att möta ett fram­växande Kina utan om att visa närvaro. En renodlad militär balansering skulle inte vara tillräcklig för att stärka USA:s inflytande i regionen, enligt rapporten. Det är lättare för USA att hantera Kina om många allierade och partners involveras och om många olika politik­områden berörs. USA vill därför ha en ökad samverkan med partners och framförallt strategiska partners i regionen.

-USA kan inte åstadkomma nya bilaterala försvars­allianser i Asien men vill fördjupa sina relationer till ett antal länder i regionen. Det innebär att det gamla allianssystemet av fem bilaterala allianser med Japan, Sydkorea, Filippinerna, Thailand och Australien, där USA varit navet, infogas i ett nätverk av partners som exempelvis Indien, Singapore och Nya Zeeland, säger Niklas H. Rossbach.

USA:s satsning i Asien omfattar numera ett vidsträckt område från Nordostasien till Indiens västra gräns. USA stärker därmed sitt inflytande i den del av världen som antas utgöra den säkerhetspolitiska tyngdpunkten globalt sett. Regionens ekonomiska betydelse fortsätter att öka och USA vill undvika en maktkamp eller en eskalerande säkerhets­politisk spänning, enligt studien. Den viktigaste prioriteringen på kort sikt är att genomföra frihandelsavtalet ”the Trans-Pacific Partnership”.

Det tar tid att förändra allianser. Det kommer att vara upp till kommande administrationer att fullfölja de strategiska planer som utstakats. Utmaningarna för genomförandet finns dels på det inrikespolitiska planet; vad händer om kongressen prioriterar andra utgifter och att exempelvis hålla skatterna låga framför försvarspolitiska åtaganden? I USA pågår också diskussioner om hur omfattande landets internationella engagemang bör vara. Enligt rapporten kan de planerade satsningarna på Fjärran Östern ses som det tredje försöket från USA på två decennier att säkerhetspolitiskt hantera Kinas ökande betydelse.