23 juli 2015

Ebolakrisen: en utvärdering av MSB:s insats i Liberia

FOI har på uppdrag av Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap, MSB, utvärderat insatsen som genomfördes för att bekämpa ebolakrisen i Liberia.

Johan Tejpar och Kristina Zetterlund, analytiker vid FOI, har utvärderat hur den svenska myndigheten MSB bidrog i kampen mot ebola i Liberia och vilka resultat som uppnåddes. I rapporten ”Utvärdering av MSB:s stöd till att hantera ebola­utbrottet i Liberia” beskrivs viktiga erfarenheter och lärdomar av MSB:s insats i Liberia – myndighetens hittills största internationella snabbinsats.

– I en miljö präglad av många utmaningar, såsom bristande internationell koordinering, betydande tidspress och en osäkerhet kring hur ebolaepidemin skulle utvecklas, nådde MSB många värdefulla resultat. Insatsen bidrog till att stoppa epidemins spridning vilket medverkade till att rädda liv och minska lidande, säger Johan Tejpar.

– Stora krav ställdes på MSB:s organisation både i Sverige och i fält. Rapporten ger en rad rekommen­dationer inom områdena ledning och styrning, personal samt jämställdhets- och miljöintegrering, säger Kristina Zetterlund, och tillägger att MSB sammantaget bedöms ha varit en mycket flexibel partner som konstant eftersträvade att ge ett relevant stöd.

Under loppet av två veckor utformade, bemannade och förberedde MSB ett svenskt Foreign Medical Team (FMT) – en för MSB ny förmåga med syfte att bistå med sjukvårds­insatser. MSB tog också över ansvaret för beredskapen i den sydöstliga provinsen Sinoe County där man senare skulle spela en mycket viktig roll i att stoppa ett utbrott av ebola.

– MSB fattade många svåra och betydelsefulla beslut i en miljö som präglades av bristande eller mot­sägelse­full information, framhåller Johan Tejpar och noterar att myndig­heten bytte insatsinriktning bara några dagar efter att den första insatspersonalen hade anlänt i Liberia. Detta visade sig vara ett viktigt och korrekt beslut.

FN:s reaktion på ebolavirusets spridning dröjde fram till augusti 2014, ca ett halvår efter att de första ebola­fallen hade bekräftats. Då hade nästan 1000 personer mist livet och epidemin spred sig explosionsartat. Den 16 oktober 2014 fick MSB i uppdrag av Sveriges regering att genomföra en insats för att bekämpa epidemin i Västafrika.