12 augusti 2015

FOI publicerar scenario om antibiotika­resistenta bakterier

Antibiotikaresistenta bakterier är ett växande globalt problem och orsaken till att närmare 25 000 européer dör varje år. FOI visar att riskerna med en ökande antibiotikaresistens är högaktuella även för Sverige.

På uppdrag av myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) har FOI skapat och tillsammans med flera expert­myndigheter analyserat ett scenario som visar på stora utmaningar med att möta den ökande förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier. Scenariot, som innebär att fem procent av södra Sveriges befolkning i en framtid är smittade med antibiotikaresistenta tarmbakterier, bedömdes vara möjligt inom 10-15 år.

– Vi ville skapa ett utmanande och värsta troligt scenario med relevans för de myndigheter som i Sverige arbetar med frågan. Därför skapade vi ett tvärsektoriellt scenario där tarm­bakterien E. coli med resistens mot karbapenemer (typ av antibiotikum) sprids hos människor, djur, via livsmedel och i miljön. Bedömningen att fem procent av befolkningen skulle kunna vara bärare av den resistenta bakterien inom 10-15 år var både förvånande och skrämmande, säger Anna Lindberg, analytiker på FOI.

Sverige är aktivt både nationellt och internationellt med förebyggande arbete för att minska smitt­spridning av antibiotika­resistenta bakterier. Resultaten från scenario­workshopen visar att det finns utrymme för än mer arbete i samtliga sektorer. Men förändringen måste inte bara ske i Sverige utan även på en global nivå.

– Får man inte kontroll på situationen internationellt blir det väldigt svårt att kontrollera den i Sverige. Till exempel finns studier som visar på hur svenska turister smittas med anti­biotika­resistenta bakterier vid semester utomlands, säger Anna Lindberg.

Bland de största problemen är att upptäcka antibiotika­resistenta bakterier i tid. Studien visar att dagens metoder inte är tillräckliga för att upptäcka ökade nivåer av E. Coli med resistens mot karba­penemer hos människor, djur och i miljön. Majoriteten av de fall som påträffas sker på sjukhus och då är risken att det finns ett mörkertal.

Studien visar på en rad utmaningar och ger förslag på åtgärder. Mer forskning behövs på området samtidigt som beslut måste fattas i närtid. Delar av arbetet har nyligen publicerats i tidskriften Health Security.

– Det är jätteroligt att våra resultat och metoden som vi använt för att skapa och analysera scenariot publicerats. Vår förhoppning är att andra kan inspireras av tillvägagångssättet för att arbeta med framåt­blickande studier inom området, avslutar Anna Lindberg.