27 november 2015

En ny rapport om integrerad säkerhets­analys

Ett vidgat säkerhetsbegrepp behövs för en bättre förståelse i analys av komplexa kriser och konflikt­situationer. I en ny rapport undersöks därför skärningspunkten mellan konventionell försvars- och säkerhets­politik, hållbar utveckling och säkerhet, i samband med naturresursers begränsningar, klimat­förändringar och miljöförstöring.

Dagens allt mer komplexa omvärld har inspirerat ett antal forskare inom projektet SÄKER vid FOI att fundera kring hur en integrerad ansats till säkerhets­analys skulle kunna se ut. Med integrerad ansats menar de möjligheten att använda ett vidgat säkerhets­begrepp (teori, metod, koncept och teknik) för ökad förståelse och bättre analys. FOI med bakgrund i sina traditionella säkerhets­forskning arrangerade därför en konferens tillsammans med forskare från Stockholm Environment Institute, SEI, med erfarenhet av klimat och natur­resurs­forskning. Tillsammans fokuserade konferens­deltagarna bland annat på exemplet med damm­bygget vid Nilen för att förstå dynamiken när det gäller både konventionell ”hård” säkerhet och relationen till ”mjuk” säkerhet så som hållbar utveckling.

– I samband med naturresurser begräns­ningar, klimat­förändringar och miljöförstöring står vi inför en ny uppsättning av hot som går utöver de traditionella mellanstatliga väpnade konflikterna. Det är viktigt att förstå hur dessa trender påverkar säkerheten, och hur de kan interagera med varandra. Det behövs analys ägnas åt att fundera närmare på en gemensam analytiskt förhållningssätt i både utvecklings- och säkerhetsforskningen för att undersöka möjliga framtider och identifiera olika alternativ, säger Mikael Eriksson, forsknings­ledare vid FOI.

Rapporten ”Integrating sustainable development and security: An analytical approach with examples from the Middle East and North Africa, the Arctic and Central Asia” innehåller en integrerad analytisk strategi för att förbättra utvecklings­resultat genom en allomfattande strategisk scenariodriven strategi. Tillvägagångssättet omfattar tre steg: att förstå ett bredare säkerhets­politiskt, socioekonomisk och miljömässigt samman­hang, utveckla scenarier genom en process; och bedöma olika alternativ för hållbara utveckling.

– Rapporten kan vara av intresse för de som sysslar med försvars- utrikes och bistånd med utvecklings­perspektiv. Här kan de ta del av de tankar som vi diskuterade kring hur man kan få en bättre förståelse och genomföra en vidare analys kring de säkerhets­politiska utmaningarna, både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv. På konferensen diskuterade vi möjligheten att designa ett analytiskt förhållnings­­sätt och rapporten kan ses som ett komplement till ett bredare analytiskt material som vi har, säger Mikael Eriksson.