17 december 2015

Framåt Sahel

FOI:s analys av Sveriges förbandsbidrag till FN:s insats i Mali. Studien av Sveriges bidrag till FN:s stabiliserings­insats MINUSMA fokuserar på det förband, Mali02, som var på plats i Mali från juni till november 2015.

Sedan början av 2015 deltar Sverige med ett under­rättelse­kompani i FN:s stabiliserings­insats i Mali – MINUSMA. Det svenska förbandet är baserat på Camp Nobel i Timbuktu i norra delen av landet. MINUSMA är en av de första FN-ledda insatser någonsin som har tillförts en militär underrättelse­förmåga och huvud­uppgiften för det svenska förbandet är att bidra till insatsens underrättelseenhet.

FOI:s studie Framåt Sahel fokuserar på det förband, Mali02, som verkade i Mali från juni till november 2015. I studien analyseras vilka de främsta utmaningarna och resultaten var för förbandet avseende underrättelsearbetet. Rapporten diskuterar även på vilket sätt förbandet kan sägas ha bidragit till MINUSMA:s mandatuppfyllnad.

– Det svenska förbandets arbete är högt uppskattat inom insatsen. Samtidigt är det tydligt att FN-systemet är ovant vid att hantera underrättelser och att nyttan av det svenska förbands­bidraget ännu inte är optimerad, säger Claes Nilsson, säkerhetspolitisk analytiker vid FOI:s enhet för fredsfrämjande insatser.

Svåra avvägningar mellan nytta, relevans och effektivitet kommer fortsatt prägla det svenska förbandets verksamhet. I nuläget har Sverige en politisk inriktning att fortsatt bidra till FN-insatsen i Mali fram till sommaren 2017. Som en del i Sveriges stöd till Frankrike har regeringen den 16 december 2015 offentlig­gjort sin avsikt att utöka Sveriges engagemang i insatsen med taktiskt flygtransport.