26 februari 2016

FOI utvärderar observatörsinsats

FOI har på uppdrag av Folke Bernadotteakademin, FBA, utvärderat myndighetens personalbidrag till EU:s observatörsinsats i Georgien (EU Monitoring Mission in Georgia, EUMM).

Utvärderingen, som utgår från Regeringens resultatstrategi för internationell civil krishantering, analyserar bidraget under 2015 utifrån kriterierna måluppfyllnad, relevans och effekt. Rapporten, skriven av Samuel Bergenwall och Kristina Zetterlund, analytiker vid FOI, fokuserar på FBA:s och personalbidragets arbete med rekrytering och personalförsörjning; utbildning; erfarenhetshantering; samarbete; kvinnor, fred och säkerhet samt effekt på insatsen.

”Utvärderingens slutsats är att FBA:s personalbidrag uppfyllde de flesta av målen i resultatstrategin och var relevant för EUMM:s arbete”, säger Samuel Bergenwall, men tillägger: ”Det fanns dock utrymme för förbättring av FBA:s erfarenhetshantering. Dessa brister har FBA själva identifierat och också påbörjat ett arbete för att förbättra sin återföring av erfarenheter från utsänd personal.”

FBA:s personalbidrag bedöms generellt ha haft en positiv effekt på EUMM:s verksamhet och tillförde mervärden inom kärnområden som monitorering, rapportering, kapacitetsutveckling, ledning och expertfunktioner på högkvarteret. Studien noterar att ökad samverkan och koordinering mellan FBA, Regeringskansliet och andra myndigheter, t.ex. kring verkan för ökat genomslag för Sveriges prioriteringar, skulle kunna göra bidraget än mer effektivt och relevant.