18 mars 2016

FOI kartlägger utbildningsbehov inom civilt försvar

I det nyligen återupptagna arbetet med planering för totalförsvar och civilt försvar är behoven av utbildning stora. På uppdrag av MSB har FOI inventerat hur behoven av utbildning ser ut, i första hand hos centrala myndigheter och länsstyrelser.

Den övergripande slutsatsen i studien är att det finns olika typer av utbildningshov. Det behövs dels kunskaper om civilt försvar och totalförsvar för att kunna höja den egna organisationens förmåga vid höjd beredskap, dels kunskaper för att kunna delta i samhällets gemensamma planering inom totalförsvaret.

– Det finns behov av allt från utbildning om begrepp, lagstiftning och sekretess till utbildning om vilka krav modern krigföring ställer på det civila försvaret, säger Fredrik Lindgren, analytiker vid FOI.

Hos myndigheter, länsstyrelser och andra aktörer skiljer sig behoven åt mellan olika kategorier av personal. De som dagligen eller regelbundet hanterar frågor om civilt försvar har andra behov än sina kollegor. Samtidigt är det viktigt att det finns en medvetenhet runt om i organisationen att arbetet med totalförsvarsplanering nu har påbörjats.

– På kort sikt är det viktigt med utbildningar som höjer den generella kunskapsnivån hos både de som arbetar med civilt försvar och deras chefer. På längre sikt behövs det fördjupade utbildningar riktade till nyckelpersoner i kombination med fortsatt spridning av kunskap till bredare grupper, säger Ann Ödlund, forskare vid FOI.

De enkäter och intervjuer som ligger till grund för studien genomfördes under perioden april-november 2015.

Se film när forskarna berättar om den nya rapporten (YouTube).