18 april 2016

Mänsklig säkerhet, miljö och klimat viktiga i vidgat säkerhetsbegrepp

FOI-projektet SÄKER har samlat olika kompetenser för att vidga säkerhetsbegreppet. Projektets mål är att utveckla en analysmodell som väver samman tekniska, sociala, och miljömässiga förändringsprocesser med säkerhetspolitisk påverkan.

Vi lever i en tid som kräver nya förhållningssätt till säkerhet. Det aktualiseras inte minst av allt som hände under 2015, med accelererande globala miljö- och klimatförändringar, ökande flyktingströmmar samt konflikter i Europas närområden. FOI-projektets arbete kan bli användbart i planeringen inför Sveriges internationella åtaganden i framtiden. Annica Waleij, förste analytiker, kom in i projektet med perspektiv på miljö, naturresurser och klimat som en del i ett stort säkerhetspussel.

– Det är lätt att de så kallade ”mjuka”, svårförståeliga och diffusa frågorna hamnar i skymundan av det som är mer konkret och lätt att gripa tag i, säger Annica Waleij. Inte desto mindre är det viktigt att lyfta in även sådant som inte brukar räknas in i klassiskt säkerhetstänkande, i exempelvis konfliktanalyser, och det har vi gjort i arbetet med projektet SÄKER.

Miljö- och klimatförändringar kan medföra kedjeeffekter som påverkar säkerhet

Många av de människor som drabbas hårdast av miljö- och klimatförändringar och dess konsekvenser bor i regioner där man även är beroende av miljön och ekosystemtjänster för att överleva. De processer som berörs kan kopplas till mänsklig säkerhet, och ge kedjeeffekter som traditionellt inte har varit en del av det så kallade säkerhetsbegreppet.

– Vi har valt en ansats som aspirerar på att vara väldigt konkret och handfast, men samtidigt tar hänsyn till omständigheter som sällan uppmärksammas så mycket i den politiska sfären. Om vi till exempel tittar närmare på den komplexa dynamiken kring Syrien-konflikten: Forskning lyfter bland annat fram att en delorsak till det stora lokala och regionala missnöjet, som var grogrund till att konflikten eskalerade bortom kontroll, var en lång period av torka i kombination med en otidsenlig jordbrukspolitik, korruption, politisk nepotism och klimatförändring. Resultatet blev bland annat en ökad rotlöshet och fattigdom som drev människor från landsbygden till städer. Så miljö- och klimatförändringar kan vara en del i ett komplext panorama av orsaker till konflikter, understryker Annica Waleij.

Projektets analysverktyg – ett diskussionsunderlag för Sveriges planerade insatser

Olika svenska insatsorganisationer, myndigheter och departement skulle alla vinna på en ökad förståelse för hur olika aspekter av säkerhet hänger ihop. Projektet har också arbetat efter grundtanken att en bättre förståelse leder till bättre beslut.

– Det är många som talar om att miljö- och klimatförändringens effekter är viktiga att beakta, som exempelvis utrikesministern på rikskonferensen Folk och försvar i Sälen i januari 2016, men det är sällan som det talas om vad som exakt ska göra praktiskt, säger Annica Waleij. Därför har vi tänkt att vårt analys­verktyg skulle kunna vara ett diskussionsunderlag för hur Sverige kan agera – oavsett om det handlar om humanitärt bistånd, militära aktiviteter eller fredsfrämjande andra aktiviteter.

Nästa steg i utvecklingen av projektets idéer är att få testa dem med en avnämare, som utrikesdepartementet, Sida eller Försvarsdepartementet.

– Det roligaste vore att få göra något som är departements­över­skrid­ande. Vi kunde till exempel göra ett rollspel, en scenarioövning eller en workshop med myndigheter och organisationer som har att hantera en komplex situation, säger Annica Waleij.

Nytta och användningsområden i framtiden

Projektets sakkunniga hoppas att deras arbete ska bli användbart för dem som har i uppgift att implementera de beslut som rör Sveriges utvecklings- och säkerhetspolitik.

– Förhoppningen är att de ska kunna dra nytta av att det finns bra planeringsverktyg som kan integreras i existerande verksamhet. Det vi har tagit fram skulle kunna underlätta planeringen, exempelvis när det gäller att utnyttja existerande konfliktanalyser- och miljöbedömnings­verktyg med teknik, som högupplöst satellitbildstolkning, för att bedöma hur situationen ser ut på marken även om man inte kan åka till platsen. Förhoppningen är att främja en positiv lokal utveckling som skapar en lokalt hållbar säkerhet på ett bra sätt, säger Annica Waleij.


Läs mer om projektet SÄKER - Ska vara kvar?