28 april 2016

Byte av försvarsmateriel kräver högre anslag

Den svenska Försvarsmakten eftersträvar ständigt att uppgradera sin materiel. Men det går inte att fasa ut och fasa in i samma takt utan höjda försvarsanslag.

Eftersom priserna för militärt material stiger avsevärt snabbare än den allmänna prisutveckling, som till stor del styr anslagen. Det visar en studie gjord av FOI, döpt till Mindre försvarsmateriel och organisation för pengarna, som beställts av Försvarsmakten.

Resultatet är i linje med tidigare försvarsekonomisk forskning, men den här gången har FOI:s forskare grävt djupare i fenomenet. Med stöd av Försvarsmakten årsredovisning för de senaste tio åren har det gått att uppskatta utvecklingen mot mindre försvarsmateriel och därmed organisation.

– Vi kan se att kostnaderna för försvarsmateriel årligen ökar cirka 3,5 procent mer än konsumentprisindex, KPI. Så när investeringarna räknas upp med det Försvarsprisindex som använd av Finansdepartementet och som ligger nära KPI, innebär det att man inte kan ha samma mängd och samma organisation. För det krävs en reell höjning av anslaget, berättar överingenjör Peter Nordlund som lett studien.

Störst kostnadsökningar kommer i samband med generationsskifte bland materielen. Men samtidigt noterar utredarna att ökade kostnader som leder till en minskning av numerären inte alltid innebär att försvarsförmågan sjunker.

– Man kan som exempel säga att om 600 Drakenplan med förmåga A byts mot 300 Viggen med förmåga A+ som i sin tur byts till 200 Gripen med förmåga A++, så behålls förmågan eftersom varje enhet är effektivare, säger Peter Nordlund.

Men studien visar att Sverige minskat sin materialanskaffning mer än jämförbara länder, både i pengar och volym.

– Många länder väljer också att i större utsträckning behålla gamla system, men i mindre prioriterade uppgifter för att behålla sina förmågor och upprätthålla volymerna.

FOI har i studien ett tydligt budskap till Sveriges försvarsplanerare.

– Att man i den långsiktiga planeringen i normalfallet måste utgå från minskad kvantitet av försvarsmateriel och storlek på organisationen. Det enda sättet att undvika det är höjningar av försvarsanslagen, vilket kan ses som ett budskap till politikerna.