27 maj 2016

FOI skapar nya verktyg för risk- och sårbarhetsanalyser

Kommunerna i Västra Götaland behöver stöd för att nyttiggöra resultaten av sina Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) i den egna organisationen. FOI har fått i uppdrag att utveckla verktyg som ska förbättra och underlätta det arbetet.

Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Västra Götalands län och arbetet ska pågå under en fyraårsperiod (2015-2018). Ett viktigt motiv till satsningen är att kommunerna i framtiden kommer att utsättas för större påfrestningar till följd av klimatförändringar vilket ställer höga krav på en fungerande RSA-process.

Arbetet har inletts med en inventering av befintligt stöd för kommunalt RSA-arbete samt intervjuer med säkerhetssamordnare vid 16 av Västra Götalands 49 kommuner. Med detta som utgångspunkt har en modell för RSA-processen skapats och ett antal viktiga utmaningar ringats in.

Bland utmaningarna kan nämnas att kommunerna har mycket olika förutsättningar att planera och genomföra sina RSA:er. Detta begränsar i sin tur möjligheterna till erfarenhetsutbyte och synergier. En annan utmaning är att säkerhetssamordnaren måste ha stor förståelse för kommunens olika verksamheter och en förmåga att engagera och involvera dessa i ett gemensamt arbete. Det finns också oklarheter kring värdet av RSA som enskild process och möjligheterna att nyttja resultaten.

I nästa skede ska processmodellen och de identifierade utmaningarna användas för att kartlägga vilka aktiviteter och delprocesser som behöver stöd och hur dessa stöd bör utformas.

Läs mer om risk- och sårbarhetsanalys