28 september 2016

FOI i övning för att upptäcka farlig smitta i vattendrag

Vid misstanke om farliga smittämnen i vattendrag är det snabba och säkra provtagningar som gäller. För att kunna rycka ut i skarpt läge har FOI deltagit i en myndighetsgemensam övning där vatten filtrerades och analyserades.

Övningen ägde rum vid Mälaren 5-6 september och förutom FOI medverkade Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Försvarsmakten. Deltagarna var laboratorie­personal med vana från att arbeta med farliga smittämnen i säkerhetslaboratorium.

För att snabbt kunna rycka ut vid misstanke om spridning av bakterier, från exempelvis mjältbrand (antrax) eller harpest till boskap och människor via vatten, utbildades de i vattenprovtagning med hjälp av en ultrafiltreringsmetod.

– Det har tidigare funnits fall med boskap som har blivit sjuka i närheten av en antraxgrav och då har man behövt ta prover på närliggande vattendrag för att se ifall bakterier kan ha spridits via dem, berättar Emelie Näslund Salomonsson, forskare vid FOI.

Ultrafiltreringsmetoden som användes innebär att vatten pumpas upp från ett vattendrag och silas genom ett finporigt filter. Samma filter används även vid dialysbehandling av personer med nedsatt njurfunktion. När till­räckligt mycket vatten har passerat genom filtret förpackas och transporteras det på ett säkert sätt till ett säker­hetslaboratorium. Deltagarna fick pröva på alla moment, från förberedelsearbetet till den slutliga analysen av vattenkoncentratet som utvinns ur filtret.

Bakom utbildningen stod nätverket Forum för beredskapsdiagnostik där FOI och de övriga myndigheterna ingår.

– Vi som myndigheter ska kunna hjälpa varandra i krissituationer och därför är det väldigt viktigt att öva tillsammans. Dessutom har man alltid något nytt att lära av eller erbjuda varandra. Den här gången fick vi också öva gemensamt med försvarsmakten vilket kändes betydelsefullt, avslutar Emelie Näslund.