9 februari 2017

Unik studie i drivkrafter bakom försvarsutgifter

För första gången har FOI gett ut en rapport som kopplar ihop olika länders försvars­utgifter med ekonomisk teori och tidigare säkerhetspolitisk forskning. Särskilt fokus ligger på vad som driver utvecklingen av försvars­utgifter i länderna runt Östersjön.

Världskarta med olika färger på länderna

Världens försvarsutgifter

Rapporten, som har skrivits på uppdrag av Försvars­departementet, har titeln Defence Economic Outlook 2016. Tanken är att den ska återkomma vartannat år och innehålla dels en överblick av de globala försvarsutgifterna, dels en temadel.

– Försvarsutgifter berättar något om makt­förhållandena mellan länder och eftersom utgifterna ständigt förändras är det viktigt att hålla sig uppdaterad. Vi hoppas att rapporten ska bli ett bidrag till debatten, säger Per Olsson, forskare på FOI, som tillsammans med kollegan Peter Bäckström står bakom rapporten.

Den globala överblicken ska vara en stående del i rapport­serien och innehåller text och kartor som tydligt illustrerar hur mycket resurser och hur stor del av BNP som olika länder satsar på sitt försvar. Kartorna visar också var i världen som försvars­utgifterna ökar mest. Enligt rapporten har USA och Västeuropa minskat sina försvarsutgifter de senaste tio åren. Däremot har flera länder i Asien, Mellanöstern och Afrika ökat sina. USA är fortfarande med god marginal världens främsta militärmakt, men gapet till Kina och Ryssland har successivt blivit mindre.

Med hjälp av en analysmetod där statistik om olika länders försvarsutgifter kopplas ihop med ekonomisk teori och tidigare säkerhets­politisk forskning har Per Olsson och hans kollega också kunnat fördjupa förståelsen kring försvars­utgifter. Som tema i rapporten har de valt att titta närmare på drivkrafterna bakom försvarsutgifterna i länderna runt Östersjön. Resultaten visar att det finns ett statistiskt samband mellan ländernas försvars­utgifter och faktorer som ekonomisk tillväxt och befolkningsförändringar. Men enligt Per Olsson går det också se en koppling mellan rysk militär upprustning och de övriga Östersjöländernas försvarsutgifter.

– Våra resultat visar att förändringar i Rysslands prioritering av försvaret påverkar de andra länderna. Om Ryssland ökar sina försvarsutgifter som andel av BNP verkar också de andra göra det. Länderna runt Östersjön tycks dessutom påverka varandra, fast i motsatt riktning, säger han.

Nästa publikation i serien är planerad till 2018.