15 maj 2017

Det digitala kalifatet – en rapport om IS propaganda

I en ny rapport från FOI undersöks terror­organisationen IS propaganda från en mängd olika perspektiv. Rapporten är den andra del­redo­visningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

Bild rapportomslag "Det digitala kalifatet", FOI-R--4429--SE

En anledning till IS framgångar är att organisationen är framgångsrik i att både producera och sprida propaganda på internet och i sociala medier.

– Syftet med den här rapporten är att belysa olika aspekter av IS digitala propaganda. Allt från hur propagandan sprids, vilka budskap som förmedlas, hur budskapen varierar över tid och vilken roll bilder har i propagandan. Vi har också studerat kvinnor och barns roll i IS propaganda och hur en ungdoms­kultur som benämns som Jihadi cool vuxit fram med en egen typ av klädstil, musik och kulturyttringar, säger Lisa Kaati, forskare vid FOI och projektledare för regeringsuppdraget.

Att analysera IS propaganda kräver kompetens från flera olika vetenskapsområden. I projektet har bland annat psykologer, islamologer, datavetare och säkerhets­politiska forskare arbetat tillsammans. I ett flertal av de analyser som presenteras i rapporten används olika former av datorstöd för att kunna analysera stora mängder data.

– IS använder sig på ett mycket medvetet sätt av ett islamisk religio-politiskt språkbruk i sitt propaganda­material, säger islamologerna Simon Sorgenfrei och Jonas Svensson, från Södertörns högskola och Linnéuniversitetet som medverkat i rapporten. De påpekar också att man bör vara observant på hur islamiskt laddade ord och handlingar betyder olika saker för olika människor i olika samman­hang. Islamologisk kompetens är därför avgörande för att kunna analysera islamiskt religio-politiskt språkbruk, den kontext i vilket det förekommer och de förändringar det genomgår över tid.

– Vår ambition med bidraget till rapporten är att peka på några återkommande drag i islamiskt religio-politiskt språkbruk, och hur detta kan användas för att övertyga andra om den egna religionsförståelsens autenticitet och riktighet, avslutar Simon Sorgenfrei och Jonas Svensson.

Den data som analyserats i det här projektet är bara en försvinnande liten del av all den IS propaganda som finns på nätet.

– Dessutom är vi av etiska och juridiska skäl begränsade till sådant material som är öppet och tillgängligt för alla, vilket exempelvis innebär att vi inte studerat den propaganda som sprids i stängda forum, kommenterar Lisa Kaati.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas i mars 2019 och nästa avrapportering kommer under hösten 2017.