13 november 2017

Det vita hatet – radikala nationalistiska miljöer på nätet

I en ny rapport från FOI undersöks hur rasism, fördomar och hat ser ut i digitala miljöer. Rapporten är den tredje delredovisningen av ett regeringsuppdrag som FOI nu överlämnar till regeringen.

fallande mjölk - del av rapportomslag för rapporten "Det vita hatet", FOI-R--4463--SE

Internet och sociala medier gör det enkelt för olika våldsbejakande extremistiska grupper att kommunicera sina budskap. Både internationellt och i Sverige representeras främlingsfientlighet i olika former på internet. De flesta som använder sociala medier har någon gång kommit i kontakt med olika former av hatbudskap kring etnicitet, ras eller kultur.

– Syftet med den här rapporten är att ge en inblick i några olika digitala miljöer vars gemensamma nämnare är att de alla är immigrationskritiska, säger Lisa Kaati, forskare vid FOI och projektledare för regeringsuppdraget.

Att analysera data kräver kompetens från flera olika vetenskapsområden och i projektet har forskare från flera olika forskningsfält samarbetat. I ett flertal av de analyser som presenteras i rapporten används olika former av datorstöd för att kunna analysera stora mängder data.

Parallellt har forskarna även tittat på olika psykologiska och sociologiska förklaringar till varför människor kan ogilla andra så till den grad att de finner det befogat att ta till fysiska eller verbala kränkningar, hot och attacker. I rapporten tas några av förklaringarna till fördomsfullhet och främlingsfientlighet upp, liksom hur det kan se ut när fördomar övergår till hat.

– Vi har analyserat svenska digitala miljöer med utgångspunkt från dessa förklaringar och illustrerar hur beteenden i dessa forum är ett uttryck för extrema former av fördomsfullhet samt avhumanisering och hat, säger Nazar Akrami, forskare och docent i psykologi som också arbetat i projektet.

– Vi har också försökt illustrera hur den amerikanska internetbaserade alt-rightrörelsen agerar på internet. Hur idéer som ofta startar som skämt snabbt får en viral spridning och helt plötsligt så har skämten blivit allvar, säger Lisa Kaati.

Ett exempel är hur nya hatsymboler som mjölk och ok-tecknet lanserats i digitala miljöer och sedan fått en stor spridning. I den här rapporten har ett flertal av de svenska invandringskritiska miljöerna studerats, och över 4 miljoner kommentarer ligger till grund för några av de analyser som presenteras i rapporten.

Regeringsuppdraget ska slutredovisas i mars 2019.