11 december 2017

FOI på Mötesplats Samhällssäkerhet

Ett nytt totalförsvar, Krisberedskap och Att värna demokrati och öppenhet var temana för den fjärde upplagan av konferensen Mötesplats Samhälls­säkerhet som arrangeras vartannat år på Kistamässan.

Broschyrer och profilprodukter

Del av FOI:s monter på mässan. Foto: Gilla Kruse/FOI.

När Mötesplats samhällssäkerhet hölls på Kistamässan i slutet av november fanns FOI representerade såväl bland talarna, som bland utställarna och i seminarier och workshops.

Redan i inledningsanförandet Ett nytt total­försvar av Sverige deltog Ann Ödlund, forskare på FOI, och talade tillsammans med Annika Nordgren Christensen på ämnet Vägval inför stora utmaningar. I sitt tal efterlyste Ann Ödlund en karta över hur Sveriges totalförsvar ska se ut för att göra målbilden tydlig för alla. Hon talade vidare om att det idag saknas en organisation utanför Försvarsmakten och frivilligorganisationerna för de som vill delta i det civila försvaret av Sverige. Det ämnet fick Ödlund senare möjlighet att utveckla under seminariet Ett förankrat försvar där hon jämförde dagens situation med situationen för 50 år sedan.

– År 1968 hade de frivilliga försvars­organisationerna en miljon medlemmar. Men i och med avvecklingen av den allmänna värnplikten försvann den folkliga förankringen.

Hat, hot och säkerhet

Internet var ett annat tema för FOI under de två dagarna på Kistamässan. Forskare Magnus Sahlgren talade kring den nyutkomna rapporten ”Det vita hatet” under seminariet Troll och alternativa fakta. Tre forskare från FOI höll också en workshop kring antagonistiska hot kopplade till IT.

Under konferensens andra dag talade forsknings­ledare Robert Dalsjö från FOI på temat Säkerhet i Östersjö­området tillsammans med Försvarsmakten och Region Gotland. Samma dag talade även analytikern Erik Zoave från FOI på seminariet Informations- och Cyber­säkerhet tillsammans med deltagare från CGI, MSB och FRA.

En samlad bild av FOI

En tydligare bild av den totala bredden i verk­samheten, kunde konferensdeltagarna få i FOI:s monter i utställnings­hallen. Här kunde intresserade samtala med FOI-anställda och ta del av de senaste rapporterna.

FOI fanns närvarande även på TAMSEC 2017, en konferens i konferensen och en mötesplats där akademi, institut, myndigheter och industri diskuterade ny forskning inom samhälls­säkerhet. Här talade överingenjör Hans Frennberg tillsammans med Vinnova kring möjligheterna att med EU:s hjälp utveckla säkrare samhällen. Forskaren Per Jonsson redogjorde tillsammans med Tekniska verken från Linköping för en metod att säkra dricksvatten med online-sensorer.

FOI hade också byggt upp en innovations­lounge med aktiviteter kring nytta med projekt från EU:s ramprogram ”Horisont 2020: Säkra samhällen” under rubriken Krisberedskap 2025. Målsättningen var att ge en positiv vinkel på krisberedskap och visa upp verktyg och metoder för krisberedskap som kommer att finnas färdiga inom en snar framtid. Här uppstod många tillfällen till kvalitativa dialoger med andra krisberedskapsaktörer och intressenter.

Mötesplats Samhällssäkerhet är en konferens som arrangeras vartannat år. Här ges en möjlighet för alla som arbetar med frågor som rör samhällets säkerhet, krisberedskap och ett nytt totalförsvar att fortbilda sig, knyta nya kontakter och utveckla sitt arbete med dessa frågor. Under två intensiva dagar arrangerades drygt 40 aktuella seminarier och utställningen var fylld med företag, organisationer och föreningar.