1 februari 2018

Nytt typfall om gråzon till totalförsvarsplaneringen

FOI har på MSB:s uppdrag tagit fram ytterligare ett typfall som kan användas i planeringen för civilt försvar.

Typfall är beskrivande hotbildsunderlag som speglar olika möjliga situationer och händelseförlopp. FOI har tidigare tagit fram fyra typfall på uppdrag av MSB. Nu har dessa kompletterats med ett femte typfall med ett händelseförlopp som speglar en eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används. Typfallen är öppet tillgängliga och är tänkta att fungera som utgångspunkt i den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

De fem typfallen är:

  • Typfall 1: Beredskapshöjning, mobilisering och transport till utgångsområden
  • Typfall 2: Angrepp med fjärrstridsmedel med mera, riktat huvudsakligen mot civila mål
  • Typfall 3: Angrepp med fjärrstridsmedel, mot främst militära mål
  • Typfall 4: Angrepp som omfattar landstigning och luftlandsättning mot viktiga områden i Sverige
  • Typfall 5: Utdragen och eskalerande gråzonsproblematik (ej höjd beredskap)

Både MSB och Försvarsmakten bedömer att den hotbild som finns idag mot Sverige är mer komplex och diffus än tidigare. Gränsdragningen mellan fred och krig är inte lika tydlig och detta oklara tillstånd kallas ofta gråzon. Det kan också vara svårt att avgöra om medvetna antagonistiska handlingar ligger bakom olika händelser eller störningar som påtagligt påverkar samhällets funktion.

Verktyg i gråzonen som kan användas för att påverka Sveriges intressen, handlingsfrihet, förmågor och agerande, kan till exempel vara påtryckningar, spridning av desinformation, sanktioner, sabotage, underrättelse­verksamhet, terror­handlingar, infiltration, cyberattacker eller påverkans­operationer. Dessa kan kombineras på olika sätt och användas öppet eller dolt.

Osäkerhet kring aktiviteter i gråzon innebär att händelserna ska hanteras av den fredstida kris­beredskapen, av samma aktörer och med samma regelverk. Typfall 5 ger myndigheter och andra aktörer inom krisberedskapen och det civila försvaret bättre möjligheter att planera och öva  hantering av gråzonsproblematik.