8 maj 2018

Iran – folklig frustration och kärnavtalets framtid

Om kärnavtalet havererar kan Iran stå inför en fördjupad kris, som på sikt skulle kunna hota regimens överlevnad.

Vid årsskiftet 2017-2018 skakades Iran av landsomfattande demonstrationer. De som deltog i protesterna var i huvudsak unga från arbetarklassen som uttryckte frustration över såväl den ekonomiska situationen, som det sociala klimatet. Liksom tidigare demonstrationer 2009 kom även dessa att ifrågasätta regimens existens. De iranska makthavarna gjorde helt olika tolkningar av demonstranternas budskap och hur missnöjet bör hanteras. Detta reflekterar en djup schism mellan de konservativa och reformvänliga politiska falangerna kring vilken riktning Iran bör utvecklas i. Mot bakgrund av denna ökande press inifrån och utifrån ett potentiellt havererat kärnavtal, står den iranska regimen inför ett antal utmaningar, som på sikt kan hota dess framtid.