11 juli 2018

Spel för att öka den operativa förmågan

Scenariobaserade spel eller seminarie­spel, som ibland också kallas seminarie­övningar, är ett strukturerat sätt att skapa interaktioner mellan olika aktörer för att skapa beslutsunderlag och träna beslutsfattare. Men noggranna förberedelser krävs för att få ett användbart resultat.

Illustation av en spelprocess

Spel är användbara bland annat för att öva en plan, en process eller i utbildningssyfte.

Att simulera verkligheten är en metod som används frekvent, både civilt och inom Försvars­makten, för att belysa problem ur olika vinklar och ta fram beslutsstöd för planering. I både försvars- och krisbered­skaps­­sammanhang bidrar FOI med tänkbara scenarier och med expertis inom många viktiga områden. Scenarierna ska vara utformade för att ta tillvara tillgängliga expertkunskaper under spelets gång.

– Spelen har en viktig roll för att öva beslutsfattare att agera intuitivt i verkliga situationer, säger Erik Nordstrand, erfaren spelledare på FOI med mer än 20 års yrkes­erfarenhet av spel. En person som övat sig att analysera situationer och ta hänsyn till olika faktorer, har lättare att fatta goda beslut i besvärliga situationer.

Själva scenarierna där FOI:s experter kan bidra med de viktigaste frågeställningarna, kan handla om olika former av väpnade angrepp på Sverige, en terrorist­attack eller hur Sveriges livsmedelsproduktion skulle drabbas av radioaktivt nedfall. Tänkbara resultat från den typen av scenariospel är en definition av olika åtgärder, till exempel lagändring eller ändringar i rutiner, som krävs för att kunna agera på bästa sätt i en uppkommen situation. Spel är användbara också för att öva en plan eller en process – eller i utbildningssyfte.

En nära dialog

Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att ett spel ska ge bästa möjliga resultat. Planeringen måste ske i nära dialog med spelets beställare. Många faktorer måste bli rätt för att ge rätt lösning: spelet måste vara uppbyggt kring rätt problem, rätt deltagare ska vara med och de måste få rätt information.

Alla deltagare måste vidare vara överens om lämp­ligheten i det scenario som tagits fram. Fel deltagare eller problem med scenariot kan medföra att viktiga fakta utelämnas eller att ovidkommande omständigheter blir föremål för diskussion. Här har spelledaren en viktig roll att fylla.

– Spelledarens roll är att leda spelet och avstyra ovid­kommande diskussioner, men också att titta efter små tecken och ändringar i människors beteenden så att de kan gå in och avstyra en eventuell konflikt som skulle kunna bli ett hinder på vägen mot önskat resultat, förklarar Erik Nordstrand.

Undersök slutsatser

Efterarbetet är kanske den allra viktigaste biten. Den person som är satt att dokumentera skeendet under spelet, måste fånga upp betydelsefulla beslut och slutsatser. Riktigheten i de slutsatser som spelet leder fram till måste granskas. Ju viktigare de är desto mer måste de undersökas och testas.

Visserligen kräver spel i olika former mycket tid, men rätt tillämpat kan ett spel optimera användningen av befintliga resurser. 

Rätt personer måste få komma till tals.

  • Bestäm redan under planeringen hur resultatet från spelet eller övningen ska tas om hand.
  • Spel ska bara användas som hjälp­medel när det finns ett tydligt syfte, eller när problemet kräver att flera aktörer får ge sin syn. 

Är du intresserad av FOI:s hjälp med att ta fram eller genomföra en seminarieövning eller ett speluppdrag?

Kontakta enhetschef Göran Bergström, enheten för Förmågeutveckling, Avdelningen för Försvarsanalys via registrator@foi.se