13 augusti 2018

Modern utrustning till framtidens soldat

Soldaten och soldatens vardag står i fokus när FOI arbetar med att höja Försvarsmaktens operativa förmåga – nu och i framtiden.

Soldater liggandes på fält

Soldater testar utrustning under ett truppförsök. Foto: FOI.

FOI har gett ett fördjupat stöd till Försvarsmakten och FMV inför anskaffning av nytt eld­handvapen. Studien, som hanterar hela kedjan från teoretiska resonemang till praktiska tester, har engagerat många olika discipliner och expert­områden inom FOI. Verksamheten påbörjades 2015 och pågår fortfarande. Resultatet överlämnas som ett besluts­underlag till Försvarets Materielverk och Försvarsmakten.

Britta Levin arbetar som försöksledare inom verk­sam­heten Människa Teknik Organisation, MTO, på FOI som bistår Försvarsmakten med tester inom många områden. Hon beskriver arbetet så här:

 – Vi levererar specialtjänster vid studier av försvars­maktsmateriel. Vi lägger till vårt human factors-perspektiv, det vill säga vi beaktar samspelet mellan människa och system. Vi har metoder för att mäta och analysera hur individer presterar i specifika situationer, det handlar ofta om soldatens möjlighet att verka under olika förhållanden.

Variabler som påverkar

Att utrusta en soldat handlar om kompromisser mellan rörlighet och funktion. Soldatens hela utrustning – hela soldat­systemet från kängor till vapen - måste fungera. Både modern beväpning och skydd är viktigt. Därför har FOI i olika studier tittat på bland annat träffsannolikhet, kroppsskydd och vapenverkan liksom hur skjutavstånd och soldatens stresspåslag påverkar resultatet.

Testerna görs med truppförsök där soldater i verklig miljö visar hur olika variabler påverkar träff­säker­heten. För att få verkligt goda resultat krävs noggranna förberedelser och tydlig information till försöks­personerna så att alla oavsiktliga variationer elimineras.

– Det är viktigt att ge försökspersonerna den mentala bilden så att de har kunskap om hur testerna går till och vad som förväntas av dem. För att soldaterna ska prestera likvärdigt över tid har vi mat och fika med ute i fält. De måste sova ordentligt och arbetstiden får inte blir för lång. Om någon fryser, är hungrig eller trött påverkas resultaten, förklarar Britta Levin.

Studier i samverkan

Vilka faktorer som ska studeras har diskuterats fram i samarbete med Försvars­makten. Säkerheten i samband med skjut­försöken har hanterats av Försvars­makten, medan FOI har stått för data­insamlingen.

 – Genom åren har vi byggt upp ett bra sam­arbete med Försvarsmakten och genererat förtroende för våra kunskaper. Det är viktigt att vi har förståelse för varandras kompetenser, avslutar Britta Levin.

Målet för studierna kring eldhandvapen har bland annat varit att kombinera träff­sannolikhet med studier av verkan i mål och simuleringar av gruppens strid. Underlaget är avsett att stödja Försvarsmakten och FMV vid kravställning inför anskaffandet av ett nytt buret eldhandvapen. Här är forsknings­data en viktig faktor, men FOI bidrar också med annan information i form av omvärldsanalys kring tekniska nyheter och från internationella samarbeten inom området.

 

 

Mätutrustning på bord utomhus

Mätutrustning som registrerar varje skotts träffpunktsläge i x- och y-led. Foto: FOI.