10 maj 2019

Så ser svenskarna på totalförsvaret

Varannan svensk uppger sig vara villig att delta i Sveriges försvar i en stridande roll om Sverige angrips militärt av ett annat land. Det, och mycket annat, visar FOI:s nya rapport ”Allmänheten och totalförsvaret”.

Människor i totalförsvaret

Montage av bilder från Försvarsmakten och MSB. Fotografer: Jimmy Croona och Thomas Henrikson.

Rapporten ”Allmänheten och totalförsvaret” redovisar resultaten av en enkätundersökning genomförd av FOI i samarbete med Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2018.

– Syftet med enkäten var att undersöka hur gemene man och kvinna ser på totalförsvaret och sin egen roll i det. FOI arbetar ofta på uppdrag av centrala myndigheter och blir därför som regel en del av ett uppifrånperspektiv. Men eftersom totalförsvaret både berör och består av vanliga människor såg vi att deras perspektiv behövdes i de här frågorna. Resultaten har inte bara ett akademiskt intresse. De kan också vara av relevans för specifika policyprocesser och i den allmänna försvars- och krisberedskapsdebatten, säger Christoffer Wedebrand, analytiker på FOI:s avdelning Försvarsanalys och författare till rapporten.

Personligt ansvar vid kriser och krig

Undersökningen tyder på att närmare 90 procent anser att det är mycket eller ganska rimligt att var och en efter förmåga har ett personligt ansvar för att kunna klara sig själv en tid vid kriser och krig. Samtidigt har omkring 80 procent uppfattningen att det främst är statens uppgift att säkerställa en god försörjningsberedskap av varor och tjänster, genom antingen ransonering och prioriteringar eller ordentliga beredskapslager. En lika stor andel uppger att de inte har vidtagit några särskilda åtgärder för att själva göra sig bättre förberedda för kriser och krig.

– Det är viktigt att minnas att enkätfrågorna i stor utsträckning handlar om respondenternas upplevelser av olika saker, vilket kan skilja sig från de faktiska omständigheterna – inte minst när frågorna rör hypotetiska framtida situationer, menar Christoffer Wedebrand.

Många möjligheter till vidare forskning

Rapporten redovisar endast undersökningsdeltagarnas svar per fråga, men Christoffer Wedebrand berättar att planen är att genomföra fördjupade analyser av resultaten.

– Det finns flera olika sätt att ta resultaten vidare och i rapportens diskussionsdel lyfter vi några idéer. En av dem är att titta på hur våra resultat förhåller sig till resultaten av andra undersökningar. Till exempel visade MSB:s undersökning ”Opinioner 2018” att 81 procent av befolkningen är positiva till att delta i totalförsvaret utifrån sin förmåga, och vår undersökning kan ses nyansera deras resultat.

I FOI:s enkät uppgav ungefär varannan person sig vara mycket eller ganska villig att delta i Sveriges försvar i en stridande roll, med fara för sitt eget liv, om vi angrips militärt av ett annat land. När frågan gällde villighet att delta i försvaret i en icke-stridande roll, men med fara för sitt eget liv, var dock siffran 77 procent. Och andelen som uppger att de är mycket eller ganska villiga att delta i Sveriges försvar i en icke-stridande roll, utan fara för sitt eget liv, var 84 procent.

Om undersökningen

Undersökningens population utgjordes av personer i åldern 18 år och uppåt. Antalet personer i urvalsramen var 8 066 211 stycken. Från denna ram drogs ett urval omfattandes 5 000 personer. Totalt svarade 42,7 procent av urvalspersonerna på enkäten, alltså 2 132 stycken. I syfte att minska bortfallsskevheten och möjliggöra redovisande av resultat för hela populationen beräknades vid SCB särskilda vikter med avseende på variablerna kön, ålder, utbildningsnivå, inkomst, civilstånd och bakgrund (svensk eller utländsk).