9 september 2019

Stabil uppvärmning sedan 70 år

Fjärrvärme är ett stabilt uppvärmningssätt. Det konstaterar forskare vid FOI som har undersökt de tekniska säkerhetsutmaningarna för fjärrvärmebranschen.

Fjärrvärme

Om något händer i ett fjärrvärmesystem ger det ingen nationell påverkan, eftersom systemen är relativt lokala. Foto: Jeppe Gustafsson/TT.

FOI-forskarna har på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram en rapport som beskriver de utmaningar som branschen står inför de kommande tre till fem åren.

– Fjärrvärme har funnits i Sverige sedan 1948. Vi vet hur processen fungerar. Tekniken är inte kontroversiell och jag har svårt att se politiskt motiverade angrepp, säger Lars Westerdahl, som är forskare på avdelningen för ledningssystem vid FOI i Linköping och en av tre författare till rapporten som publicerades i mars 2019.

Uppkopplad är utsatt

Författarna konstaterar samtidigt att fjärrvärmeverken i och med att de blir allt mer automatiserade och uppkopplade mot internet, också blir mer exponerade för automatiserade angrepp. Uppkopplingen krävs bland annat för att fjärrvärmenätet ska kunna fjärrstyras.

– Man måste därför ha en grundläggande säkerhetsnivå, veta vad som finns i systemet och vad som behöver skyddas. Det är viktigt att ha kontroll på vem som går in i systemet och vad de har behörighet att göra, säger Lars Westerdahl.

Generellt finns det en god beredskap och rutiner gällande fysisk säkerhet på fjärrvärme­anläggningar. Informationssäkerhetsmässigt har dock branschen länge fokuserat på att ingen människa eller maskin får komma till skada (safety), snarare än att skydda information (security), konstaterar forskarna i rapporten. Efter incidenter i andra branscher har dock informationssäkerhet på senare tid börjat prioriteras.

Smartare nät i framtiden

Skulle det ändå hända något i ett fjärrvärmesystem ger det ingen nationell påverkan, eftersom systemen är relativt lokala. Läckage i rör ger inte oftast heller någon märkbar effekt, då vattnet kan dirigeras om i nätverket runt en skadad ledning. På samma sätt kan man hantera eventuella sabotage.

Utvecklingen går nu mot smarta fjärrvärmenät. Det kommer att innebära att fler aktörer är inblandade på ett centraliserat system vilket kräver mer kommunikation. Det innebär i sin tur mer exponering och en ökad risk att bli angripen.

– Själva idén med fjärrvärme är att centralisera produktionen. Där är vi i nuläget. Men systemen utvecklas mot smarta fjärrvärmenät, där man exempelvis kan reglera eget energibehov och ha flera producenter. Vi är inte där än i praktiken, men det finns försöksverksamhet på ett par platser i landet, säger Lars Westerdahl.