28 oktober 2019

Söker nya kunskaper för det civila försvaret

Sverige ska bygga ett nytt totalförsvar, där ett civilt försvar är en viktig del. Men vad ska det civila försvaret göra? Och hur ser kunskapsbehoven ut? Det är frågor som FOI vill få svar på för att kunna bygga en strategisk kunskapsutveckling för totalförsvaret på längre sikt.

Diagram

Bild från FOI.

Arbetet med försvarsfrågor är i ständig förändring, i takt med frågan om vilka hoten är och vad som ska försvaras. När nu ett nytt totalförsvar ska byggas upp, finns inget facit att luta sig emot. Det skapar osäkerhet om vad som egentligen krävs, inte minst bland dem som ska bygga det nya civila försvaret.
FOI får som expertmyndighet ofta frågor från myndigheter och andra aktörer inom det civila försvaret. Många får svar i enskilda delar, men det saknas i totalförsvarsarbetet en övergripande systemförståelse, där tydliga ansvarsförhållanden och samordning är viktiga komponenter, enligt FOI-rapporten Kunskapsbehov för ett totalförsvar i förändring.

Frågor att reda ut

Där berättas om några grundläggande frågor kring det civila försvaret som behöver redas ut:

  • Hur ska det ledas och samordnas?
  • Vad ska uppnås?
  • Vilka förmågor krävs för att uppnå målen?

– Eftersom det finns så stora frågetecken, både praktiskt och strategiskt, vill vi i denna rapport betrakta totalförsvaret ur ett kunskapsperspektiv för att se hur vi kan utveckla och vidmakthålla ett ändamålsenligt civilt försvar, säger Jenny Ingemarsdotter, forskare vid FOI, som skrivit rapporten tillsammans med Daniel Jonsson.

Vissa saker går att lära genom att se bakåt.

– Exempelvis förståelsen av hotbilder över tid, vägval i försörjningsberedskapen, frågor om samordning och ansvar liksom det tydliga sektorsansvar som fanns i det gamla totalförsvaret. Men det går inte att kopiera gamla lösningar. Forskningen måste vara framåtsyftande, syfta till att inte bara bygga dagens system utan också morgondagens, säger Jenny Ingemarsdotter.

Inte minst för att vi befinner oss i en tid av viktiga samhällsförändringar.

– Det gäller framförallt digitaliseringen. Den förändrar i grunden vår infrastruktur och då måste man tänka på hur man bygger en ny robust infrastruktur. Det är också viktigt att reda ut vad gråzonsproblematiken innebär för det civila försvaret.

Saknar anslag

Ett bekymmer för FOI-forskarna är att det saknas anslag för strategisk forskning inom civilt försvar – motsvarande FoT-anslagen för militär forskning.

– Det gör att det finns risk för att viktiga frågor styckas upp utan hänsyn till helheten. Inte minst i tider när vi ofta jobbar enskilt i mindre projekt för de uppdragsgivare som ingår i det civila försvaret, säger Jenny Ingemarsdotter.

FOI:s väg framåt är att stödja aktörerna med aktuella frågeställningar men också att utveckla den strategiska kunskapsuppbyggnaden på längre sikt.

– Här handlar det om att förstå totalförsvarets olika delar, och de uppgifter som ska lösas, vare sig det är inom krisberedskapen, det civila försvaret, det civila militära försvaret eller gemensamt. På så sätt bygger vi en sammanhängande konceptutveckling till nytta för hela totalförsvaret, säger Jenny Ingemarsdotter.

Under december 2019 är det planerat att en FOI-rapport om digitala sårbarheter ska komma ut.