18 november 2019

Nya tider kräver ny strategi för materiel­försörjning

Försvarets fokus har de senaste tio åren förändrats från internationella insatser till nationellt försvar. Därför måste också strategin för materielförsörjning skrivas om, konstaterar analytiker vid FOI.

Man med kikare

Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten.

Försvarets strategi för materielförsörjning skrevs 2007, i en tid när säkerhetsläget i närområdet bedömdes som stabilt. I Sverige hade militära förband lagts ner och det civila försvaret skrotats helt. Strax efter – med kriget i Georgien – kom en första indikation på att Ryssland var beredda att ta till militära medel. Sex år senare kom annekteringen av Krim.

Den svenska försvars- och säkerhetspolitiken började förändras från insatser i andra delar av världen, till att fokusera på nationellt försvar.

–Det var inte samma hotbild 2007 som i dag. Därför måste strategin ses över. En ny tid ställer andra krav. Nu behövs ett handfast dokument. En plan, säger Nima Khodabandeh som är analytiker vid FOI.

För enkla lösningar

Han har tillsammans med två kolleger gjort en analys av försvarets nuvarande materielförsörjningsstrategi. Den bygger på ett antal intervjuer med anställda vid Försvarsmakten, Regeringskansliet och Försvarets materielverk. Samtliga har erfarenhet av materielförsörjning.

Rapporten konstaterar att strategin är en positionering mot hur materielförsörjningen sett ut tidigare. Historiskt hade försvaret haft stor egen tillverkning, vilket kan vara dyrt, ta tid och binda upp resurser. I materielstrategin flyttas fokus till att i första hand se vad som finns på marknaden, med syftet att spara pengar.

Peter Bäckström, som också han är analytiker vid FOI och har varit med och skrivit rapporten, pekar på ett problem detta medför.

–Man kan inte anskaffa allt på samma sätt. Man kan köpa från hyllan, eller utveckla själv, men det måste ligga analys bakom varje fall, för att säkra försörjningstryggheten.
Materielförsörjningen ska funka även när det inte är fred och frid, säger han.

Saknar vägledning

FOI-analytikerna har identifierat flera brister i nuvarande strategi. Bland annat är den inte i fas med försvarets nuvarande fokus på nationellt försvar, som innebär att behovet av försörjningstrygghet har ökat. Den ger heller ingen tydlig vägledning för hur målen ska kunna uppnås, eller hur prioriteringar ska göras.

–Vi tror att Försvarsmakten kan komma att behöva prioritera 2021-2025. Nuvarande strategi kommer inte att hjälpa och ge det stöd man behöver för att göra det, säger Nima Khodabandeh.

Strategin behöver med andra ord skrivas om. FOI-analytikerna har ett antal idéer om vad som behöver förändras. Bland annat ska strategin klargöra vilka mål som ska nås, och hur det ska gå till.

– En ny strategi måste vara genomförbar. Vi vet vilka mål som är relevanta. Hur man uppnår dem är svårare. Exempelvis är försörjningstrygghet en stor fråga som måste beaktas. Alla är överens om att det är viktigt. Hur man uppnår det är svårare att förklara. Man måste ge en verktygslåda för hur man kan uppnå målen. Det saknas just nu, säger Nima Khodabandeh.

En framtida strategi kan enligt rapporten utgå från följande

  • Strategin ska vara konsekvent. Om Försvarsmakten i övrigt har förändrat sin strategi att omfatta nationellt försvar måste strategin för materielförsörjningen hänga med.
  • Strategin ska ta hänsyn till omvärlden. Den bör vara robust i förhållande till omvärlden och förändringar i den och bör bland annat beakta det ökade behovet av försörjningstrygghet.
  • Strategin ska skapa värde. Den behöver tydligt beskriva hur materielförsörjningen bidrar till att Försvarsmakten kan lösa sina uppgifter.
  • Strategin måste gå att genomföra med de resurser och förutsättningar som finns. Strategins medel och metoder bör ta hänsyn till att olika typer och kategorier av materielsystem inte kan anskaffas på samma sätt.