20 maj 2020

Viktigt att masker sluter tätt

Under den pågående pandemin har FOI fått ett antal uppdrag att testa masker som underleverantör till forskningsinstitutet RISE. Det är viktigt att säkerställa både att andningsskyddet passar och sluter tätt, och att materialet klarar uppställda krav enligt de standarder som finns.

Andningsmask som blir testad i ett laboratorium.

Här testas filtermaterialet i en andningsmask. Foto: FOI.

FOI har lång erfarenhet av att testa och utveckla skyddsutrustning åt Försvarsmakten och FMV för de extremt höga krav som ställs för att skydda soldater mot biologiska eller kemiska vapen. Ett exempel är Skyddsmask 90 med tillhörande filter, som nu används inom delar av sjukvården för att skydda mot smitta.

I dagsläget har dock FOI ställt om verksamheten för att kunna utföra tester av dammfiltermasker, och hittills har ett femtiotal olika masker testats. En dammfiltermask täcker mun och näsa.

–De flesta tester som vi har utfört hittills har handlat om att kontrollera att materialet uppfyller de krav som ställs, och många av maskerna håller vad de lovar, men det finns också en betydande andel som inte gör det. Det visar att den här typen av test är väldigt viktiga. Samtidigt ska man inte glömma bort att det är lika viktigt att kontrollera att masken passar bra mot ansiktet. Om inandningsluften smiter in i ett glapp mellan masken och ansiktet spelar det mindre roll om materialet har god filterförmåga, säger Lillemor Örebrand som arbetar med personligt skydd på FOI.

Arbetsmiljöverket har i uppdrag att utfärda tillstånd för personlig skyddsutrustning, så som andningsskydd. För att ett andningsskydd ska kunna få ett tillstånd måste tillverkaren eller importören vända sig till ett så kallat anmält organ, som verifierar att andningsskyddet uppfyller de krav som ställs. I Sverige finns idag ett anmält organ och det är forskningsinstitutet RISE. I de delar som gäller test av filtermaterial och tillpassning hjälper FOI till med kompetens och infrastruktur för att utföra testerna.

Så här går ett test till

Först inspekteras maskerna vid ankomst, är de paketerade på ett lämpligt sätt? Verkar sömnad, näsklämma och fästband vara i gott skick?

Grundprincipen för att testa en mask är att utsätta masken för en dimma av små partiklar och jämföra mängden partiklar utanför masken med antalet partiklar innanför masken. Ju färre partiklar innanför masken desto bättre skyddsförmåga har den.

När det gäller test av materialets filterförmåga sätts masken fast i en hållare som placeras i en kammare med en dimma av små partiklar av koksalt eller små droppar med olja. En pump ansluts sedan till hållaren, och 95 liter luft/minut sugs genom masken, vilket motsvarar mycket häftig andning. Maskerna testas dels direkt ur paketet, dels efter att de utsatts för simulerad andning och av- och påtagning, och dels efter att utsatts för mekanisk påverkan.

För att testa hur väl masken fungerar när den används under realistiska förhållanden används istället testpersoner. Varje testperson tar på sig masken och kliver därefter in i kammaren med dimman av små partiklar av koksalt. Testpersonen utför sedan ett antal övningar som att vrida på huvudet, prata och gå på ett gångband medan antalet partiklar innanför masken mäts och jämförs med antalet partiklar utanför masken.

–Generellt kan vi säga att tillpassningen är av yttersta vikt för att ett andningsskydd faktiskt ska skydda användaren så bra som det utlovas av tillverkaren. Andningsluften kommer alltid ta lättaste vägen, så om det finns glipor mellan ansiktet och masken kommer luften och partiklarna passera där i stor utsträckning istället för genom filtermaterialet, konstaterar Lillemor Örebrand.

Dammfiltermasker har olika tre olika skyddsnivåer: FFP1, FFP2, eller FFP3, där FFP3 är den som ger bäst partikelavskiljning. Lite förenklat innebär dessa nivåer:

FFP1: Högst 20 procent av partiklarna penetrerar filtermaterialet.
FFP2: Högst 6 procent av partiklarna penetrerar filtermaterialet.
FFP3: Högst 1 procent av partiklarna penetrerar filtermaterialet.

Exakt hur dessa tester ska genomföras redovisas i svensk standard SS-EN 149:2009. Under corona-pandemin har dock en förenklad testprocedur för europeiska marknaden tagits fram vilken återfinns i RfU02.075. Den förenklade testproceduren fokuserar på att utvärdera filterförmågan hos andningsskyddets material, och innehåller bara en subjektiv bedömning av hur väl masken upplevs sitta på ansiktet.