16 december 2020

Kvinnor är mer utsatta för digitalt hat än vad män är

FOI:s analys av data från diskussionsforumet Flashback visar att hatet mot kvinnor och män ser olika ut. Kvinnor utsätts för mer sexuella trakasserier och utseenderelaterade förolämpningar medan männen oftare förolämpas på grund av sitt yrke och sin kompetens.

Röntghenbild på hand som sträcker ut långfingret

FOI har kartlagt digitalt hat och hur det skiljer sig åt för olika könskategorier och olika yrkesgrupper. Bild: Fortgens Photography/Shutterstock.

I memot Hatets karaktär - en studie av hat i digitala miljöer har FOI kartlagt digitalt hat och hur det skiljer sig åt för olika könskategorier och olika yrkesgrupper. De yrkesgrupper FOI undersökt är journalister, politiker, influencers, komiker och musiker. Undersökningen utgår från 440 personer och är baserad på data publicerad under perioden januari 2018 till oktober 2020 på det svenska diskussionsforumet Flashback.

– Yrkesgrupperna vi valt är beroende av digitala plattformar som kommunikationsmedel, det är svårt för till exempel influencers att genomföra sitt arbete utanför den digitala sfären, säger forskningsingenjör Johan Fernquist.

När det gäller begreppet hat har forskarna använt en bred definition, som inkluderar allt från hot eller hets mot folkgrupp till illasinnad ryktesspridning eller förolämpande kommentarer om utseende eftersom tidigare undersökningar visar att även lagliga kränkningar bidrar till självcensur. Forskningen är gjord inom ramen för de medel som FOI tilldelats av regeringen för att göra kartläggningar och analyser av förekomsten av hot och hat mot olika individer och grupper i samhället.

Kvinnor hatas för sitt utseende, män för sin prestation

Av de kvinnor som ingick i undersökningen utsattes 55 procent för hat medan motsvarande siffra för män var 41 procent. Studien visar också att den grupp där störst andel personer utsätts för hat är kvinnliga journalister där 67 procent av personerna utsätts för hat, följt av kvinnliga influencers på 63 procent.

– Kvinnor utsätts för mer sexuella trakasserier och utseenderelaterade förolämpningar jämfört med män. Det hat som kvinnor utsätts för innehåller dessutom mer målande förolämpningar och beskrivningar än det hat som riktas mot män, säger Johan Fernquist.

Män utsätts i större utsträckning för hatkommentarer som berör yrkesutövning och prestation. Män var också mer utsatta för den kategori som rör sig om allt från förtal, elaka rykten, kränkningar och liknande, det vill säga oklassificerat hat och gränsfall.

Diagram med staplar

Fördelningen av de olika hatkategorierna för kvinnor och män.

Diagram med staplar

Fördelningen av de olika hatkategorierna för de olika yrkesgrupperna.