15 mars 2021

Ökat användande av solenergi fara för livsviktig radio­kommunikation

Solcellsanläggningarna blir allt fler i Sverige. Rapporten Radiostörningar från solcellsanläggningar undersöker hur elektromagnetiska störningar (EMC) från solel kan bli en fara för viktig radiokommunikation.
– Det är många som är ganska oroade, säger Sara Linder, förste forskare på avdelningen för ledningssystem på FOI i Linköping, och projektledare för studien.

Solceller

Runt om i världen och i Sverige finns det flera dokumenterade fall där radiomottagningen störts, eller i vissa fall slagits ut, på grund av närhet till en solcellsanläggning. Bild: Jenson/Shutterstock.

Riksdagens klimatmål är att Sverige 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Det innebär att det nu byggs fler och fler solcellsanläggningar. År 2019 ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med ungefär 19 000 till 44 000. Globalt ökade produktionen av solel med 22 procent. Goda nyheter för klimatet, men i takt med att anläggningarna blir allt fler strömmar rapporterna om elektromagnetiska störningar in.

Runt om i världen och i Sverige finns det flera dokumenterade fall där radiomottagningen störts, eller i vissa fall slagits ut, på grund av närhet till en solcellsanläggning. Utvecklingen av störningsfria komponenter till anläggningarna har inte hängt med i den allt snabbare etableringstakten.

Problemen upptäcks ofta av radioamatörer som får störningar på kortvågs-bandet. Men även mobiltrafik kan störas. I Danderyd fann man till exempel att en solcellsanläggning på en skola gav upphov till störningar på Telias mobilnät. Störningarna var som mest intensiva under dagen, men gick ner på kvällen, vilket var den första ledtråden som pekade på att solceller kunde ligga bakom störningen.

Även internationellt ökar oron för hur anläggningarna stör radiotrafiken. I Nederländerna valde man under toppmötet GES 2019 World Forum i Haag att stänga ner hela solcellsanläggningen på taket till byggnaden under tre veckor, med hänvisning till risken att den kunde störa polis och räddningstjänsts radiokommunikation.

– Det här problemet har man sett redan nu i Nederländerna. Deras motsvarighet till vårt Rakel-system för blåljusmyndigheter har drabbats av störningsproblem. Samma sak kan hända i Sverige, och det har redan varit fall där man haft svårt att ta emot mobiltelefoni. Man kan förvänta sig mer sådana problem i framtiden, säger Sara Linder.

Livsviktig radiokommunikation i fara

Livsviktig radiokommunikation inom försvaret, blåljus-aktörer eller flygledartorn, kan potentiellt störas av elektromagnetiska signaler från solcellsanläggningar. En grupp forskare på FOI fick därför i uppdrag att undersöka hur utbrett problemet är. FOI:s rapport Radiostörningar från solcellsanläggningar har dammsugit internationella och inhemska studier och rapporter för att få en bild av hur utbrett problemet är och vad som orsakar det.

– Vi skrev den här rapporten på uppdrag av Försvarets Materielverk på grund av ett ökat antal rapporter om störningar från solceller. Framför allt Elsäkerhetsverket har fått in rapporter från privatpersoner, säger Sara Linder.

När elen från en solcellsanläggning ska ut i hushållet eller ut i nätet görs en spänningsomvandling där den producerade likströmmen omvandlas till växelström. Som en effekt av omvandlingen skapas inte bara den önskvärda 50 Hz sinussignalen utan även oönskade frekvenskomponenter som exempelvis övertoner. Ett stort problem gällande solceller har varit oklarhet kring vilka krav som gäller för komponenter i anläggningen.

– Det är givetvis inte bra om det byggs på ett sätt så att anläggningen stör, eftersom solcellsanläggningar är tänkta att finnas där i många år, säger Sara Linder.

Luftfartsverket har infört skyddsområden

Risken för radiostörningar har bland annat lett till att Luftfartsverket infört ett skyddsområde kring flygplatser. För solenergianläggningar är avståndet tre kilometer. Vill man bygga inom den radien har Luftfartsverket rätt att göra en konsekvensanalys. Flygradio använder traditionell AM-radio i VHF-bandet, som är känsligt mot störningar.

Sedan den 1 augusti 2018 behövs normalt inte bygglov för solenergianläggningar inom detaljplanerat område. Ett undantag är dock områden som bedöms vara av riksintresse för totalförsvarets militära del. Där krävs bygglov för att skydda känsliga system från störningar.

Nu väntar ett intensivt forskningsarbete för att komma underfund med hur man ska tackla problemen i framtiden. Elsäkerhetsverket genomförde under 2018 tillsynsbesök av anläggningar. Det visade sig att en tredjedel hade brister i installationen.

– Vi kommer fortsätta jobba inom det här området, bland annat genom att mäta på solcellsanläggningar för att få fler exempel på hur det kan se ut. Sedan fortsätter standardiseringsarbetet av EMC-egenskaper på komponenter och rekommendationer för hur anläggningar ska byggas, säger Sara Linder och fortsätter:
– Elsäkerhetsverket håller också på med en marknadskontroll kring delar som ingår i solcellsanläggningar. Man gjorde en sådan för några år sedan. Då det var väldigt varierande resultat och bara en tredjedel uppfyllde kraven på utstrålad emission.