30 augusti 2021

FOI gav expertstöd till TFÖ 2020

MSB och Försvarsmakten har under hela arbetet med Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) tagit stöd av expertkunskap från FOI, från målformuleringsarbete till skapande av scenario.

Planering på dator

Under planeringsarbetet visar det sig till exempel om en deltagare inte klarar av informationsutbyte under sekretess. Foto: FOI.

TFÖ 2020 var det första tillfället på över 30 år där det militära och det civila försvaret tränade tillsammans i stor omfattning. Övningen var en del i arbetet med att långsiktigt stärka Sveriges försvar.

Planeringen för övningen startade 2018. Alla parter och aktörer ville förstås att just deras organisation skulle få öva. Det innebar grannlaga överväganden för FOI:s försteanalytiker Kristoffer Darin Mattsson som höll i pennan när övningens scenario skapades.

Allt startade med ett ”grundscenario”, som gick från gråzon till fullt väpnat angrepp. Därefter knådades utvecklingen av inblandade parter.

– Alla aktörer fick scenarion utskickade till sig i ständigt uppdaterade versioner för att få möjlighet att i workshops eller skriftligt kommentera och utveckla sin roll, berättar Kristoffer Darin Mattsson.

Alla hade rätt att be om händelser som gjorde att deras organisation skulle tvingas agera under övningen. Men några fick större inflytande över scenariot.

– MSB och Försvarsmakten, förstås. Men även energisektorn, sjukvården, transportsektorn och länsstyrelserna, säger Kristoffer Darin Mattsson.

Flera specialkunskaper

Att utveckla ett scenario var en av alla FOI:s specialkunskaper som kom till nytta i TFÖ 2020. De för övningen ansvariga myndigheterna Försvarsmakten och MSB valde att ge FOI ett löpande uppdrag för att stödja planering, genomförande och utvärdering, där de vid behov avropade FOI:s expertkompetens. Det rörde sig utöver utveckling av scenariot, bland annat om stöd till arbetet med:

  • Målformulering – att bryta ner syftet med övningen i mätbara mål.
  • Spelledningsstöd – exempelvis att moderera diskussioner under övning.
  • Utvärdering – bland annat att konstruera utvärderingsprotokoll.
  • Att se till att barn- och jämställdhetsperspektivet integrerades i övningen – till exempel genom att bidra med en expert på jämställdhet och genom att jämställhetsfrågor skrevs in i scenariot.

Vad är då mest lärorikt för deltagarna i en övning? Kanske själva planeringsarbetet, enligt Kristoffer Darin Mattsson.

– Redan där kommer det ofta fram saker som har förbättringspotential. Och även om man inte övar alla dessa delar har saker noterats och kan åtgärdas. I planeringsarbetet visar det sig till exempel om en deltagare inte klarar av informationsutbyte under sekretess. Det man ser under själva övningen är ofta oklarheter i vem som har ansvaret och vem som beslutar över vad.

Mycket kan hända

Under en övning med en så lång planeringshorisont som TFÖ 2020 kan det hända många saker som förändrar förutsättningarna. Exempelvis att en pandemi bryter ut.

– Men också händelser som den nya säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft under arbetet. Med många organisationer kan också en övning dra i väg i en riktning som är mindre bra och att det blir en personalomsättning. Vi lärde oss dessutom att när två tunga organisationer som MSB och Försvarsmakten, båda vana vid att få sista ordet, tillsammans ska ansvara för en övning kan det bli lite tungrott, säger Kristoffer Darin Mattsson.

I arbetet fanns ingen stor kunskap att hämta från utlandet.

– Andra länder har inte den typen av totalförsvar som vi har, baserat på samverkan mellan parter. När andra länder har en hierarkisk struktur där någon kan peka med hela handen har vi myndigheter som inte har bestämmanderätt över varandra, säger Kristoffer Darin Mattsson.

Han ser framför sig att FOI får en central roll även i framtida totalförsvarsövningar.

– Eftersom vi har en stor bredd. Varken Försvarsmakten eller MSB visste från början vad behövde, utan ropade av efter hand. De kunde då se att vi kan leverera allt från moderering till utvärderingsmodeller och teknisk spetskompetens.

  • Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ledde övningen i samverkan.
  • Övningens första del inleddes i november 2019.
  • Övningen genomfördes i en fiktiv situation där regeringen beslutat om höjd beredskap, totalförsvaret mobiliserats och Sverige slutligen utsätts för väpnat angrepp. Övningen startade i gråzon och slutade i ett väpnat angrepp.
  • Runt 400 aktörer fanns var något sätt inblandade i övningen, allt från kommuner och Röda korset till den väpnade försvarsmakten.
  • Försvarsmaktsövningen Aurora 20 var en integrerad del av TFÖ 2020. Övningen fick dock skjutas upp till 2021 på grund av pandemin. Flera andra delmoment fick också ställas eller skjutas upp.
  • Senast en stor totalförsvarsövning genomfördes var 1987, övningen Mitt i Sverige.