14 mars 2022

FOI:s förslag till regeringen: Öka anslagen till forskning för total­försvaret

Förändrade krav på försvar och säkerhet leder till ökat behov av kunskap och tillväxt vid FOI. Därför framför myndigheten i det senaste budgetunderlaget att anslagen behöver öka.

Tre män, en från FOI och en från Försvarsmakten.

Foto: FOI.

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och merparten av verksamheten är finansierad med avgifter. Det innebär att myndighetens uppdragsgivare, som till exempel, Försvarsmakten och Försvarets Materielverk finansierar forskning som FOI utför. Endast cirka 20 procent av FOI:s finansiering kommer från anslag direkt från statsbudgeten. FOI vill nu att anslagen ökar och lyfter detta i det budgetunderlag för 2023 – 2025 som nyligen lämnades till regeringen.

–För att få en mera stabil finansiering är det angeläget med ökade anslag. Försvars- och säkerhetssektorn förändras snabbt vilket påverkar förväntningar och behov av stöd från FOI. Denna utveckling har förstärkts av en snabb teknikutveckling och framväxten av ett mer kunskapsintensivt försvar, säger generaldirektör Jens Mattsson.

I budgetunderlaget framför FOI att forskning för det civila försvarets behov behöver tillföras anslagsmedel för att myndigheten ska ges möjlighet till långsiktig kunskapsuppbyggnad. FOI föreslår därför att 60 miljoner kronor årligen tilldelas myndigheten för forskning om det civila försvaret.

–Det finns även behov av ökade anslagsmedel för forskning om cyber, kärnvapenhot, explosivämnen och rymdfrågor. Dessutom behöver den säkerhetspolitiska forskningen stärkas mot bakgrund av den snabbt föränderliga omvärlden, säger Jens Mattsson.

FOI har sedan 2019 ett visst utrymme för att bedriva egeninitierad forskning. Det handlar om forskning för framtidens förmågebehov, för att öka handlingsfriheten i utvecklingen av totalförsvaret. FOI föreslår att dagens 20 miljoner kronor i anslagsmedel höjs till 60 miljoner kronor årligen.

–Det säkerhetspolitiska läget har kraftigt försämrats och det försämrade läget blir sannolikt långvarigt. Min bedömning är vi måste ges resurser att än snabbare kunna pröva och utvärdera nya tekniska koncept och idéer av möjlig betydelse för vår framtida försvarsförmåga, säger Jens Mattsson.