23 mars 2022

Undersöker växtvärk i det civila försvaret

Mindre beroende av enskilda individer och utveckling av det organisatoriska minnet är åtgärder som ett växande civilt försvar skulle må bra av. Det menar författarna till rapporten Växtvärk – utmaningar med att personalförsörja det civila försvaret i fredstid som FOI tagit fram på uppdrag av Justitiedepartementet.

Växter som växer

Rapportförfattarna utgår från att ett visst mått av växtvärk är oundvikligt. Det problematiska här är att växtvärken sammanfaller med utmaningar på systemnivå. Bild från Shutterstock.

I rapporten koncentrerar sig analytikerna Matilda Olsson och Beatrice Reichel vid FOI på de civila myndigheter som har ett särskilt utpekat ansvar för att förbereda Sverige för krig. Rapporten grundar sig på intervjuer med personal vid dessa myndigheter. Andra aktörer i det civila försvaret, som regioner, privata företag och frivilligorganisationer, är inte intervjuade.

– Bakgrunden till satsningarna på det civila försvaret är det försämrade säkerhetspolitiska läget. Just nu befinner vi oss i ett kritiskt utvecklingsskede och det är ett spännande ögonblick att vara med om, säger Beatrice Reichel.

I rapporten beskriver författarna hur arbetet med att utveckla och stärka det civila försvaret befinner sig vid en brytpunkt. Stora tillskott i budgeten 2021-2025 ger förutsättningar att rekrytera och ta arbetet vidare till nästa nivå.

Intervjuerna genomfördes i början av 2021, precis när de nya medlen började betalas ut.

– De intervjuade beskrev att de just då kunde tillgodose sina kompetensbehov, men de såg också att konkurrensen om personalen kommer att öka framöver, berättar Matilda Olsson.

Författarna utgår från att ett visst mått av växtvärk är oundvikligt. Det problematiska här är att växtvärken sammanfaller med utmaningar på systemnivå, menar de.

– Det kan till exempel handla om obalans i finansiering mellan länsstyrelser och kommuner och brist på samsyn mellan myndigheter, säger Matilda Olsson.

För att lindra växtvärken föreslår författarna ett visst mått av professionalisering.

– Vi talar om små steg som ändå betyder mycket. Det finns till exempel ingen tydlig definition av vad en beredskapsplanerare gör. Det är svårt att jämföra olika delar i det civila försvaret eftersom myndigheter organiserar sig på olika sätt. En samsyn kring det kan göra det lättare att lära upp nya personer och att samverka med varandra, säger Beatrice Reichel.

En annan åtgärd som kan göra det mindre smärtsamt att växa är att minska beroendet av enskilda individer.

–I stället för att all kunskap och kompetens endast finns hos enskilda personer, kan myndigheterna satsa på att utveckla det organisatoriska minnet, säger Matilda Olsson.

Att uppbygganden av det civila försvaret stannar av på grund av växtvärk ser författarna som en risk, och de vill understryka att det inte är ett alternativ att sänka utvecklingstakten.

– Utvecklingen av det civila försvaret måste helt enkelt följa utvecklingen av hotbilderna, säger Beatrice Reichel.