13 april 2022

Undersöker planerings­verktyg för att hantera mot­sättningar

FOI har på uppdrag av Försvarets materielverk (FMV) tagit fram ett preliminärt planeringsverktyg för att hantera inneboende motsättningar mellan olika aktörer vid internationella insatser.

Soldater går in i en helikopter

I rapporten utvärderas planeringsverktyget i ett representativt scenario om att ingripa mot en droghandel mellan irreguljära aktörer – beväpnade grupper som inte är militära – och kriminella aktörer. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten.

I rapporten A Preliminary Planning Tool for Interaction with Influential Actors based on Paraconsistent Logic presenterar och utvärderar forskarna planeringsverktyget.

Försteforskaren Peter Svenmarck är en av författarna bakom rapporten.

– Vi utgår från att det vid internationella konflikter finns flera aktörer som har motstridiga uppfattningar. Befälhavare och underrättelseofficerare vid interaktion med de här aktörerna behöver ett verktyg som kan hantera det, säger han.

Planeringsverktyget är baserat på parakonsistent logik. Det är ett system som tolererar motsägelser och motsättningar till skillnad från logik då något antingen är sant eller falskt.

I rapporten utvärderas planeringsverktyget i ett representativt scenario om att ingripa mot en droghandel mellan irreguljära aktörer – beväpnade grupper som inte är militära – och kriminella aktörer.

Peter Svenmarck beskriver parakonsistens logik som en hjälp att strukturera problem.
Aktörerna i rapporten som befälhavare och underrättelseofficerare eventuellt ska samspela med är till exempel religiösa ledare, politiska ledare, klanledare, militära ledare och representanter för icke-statliga organisationer. De kan stå för olika värderingar, olika sätt att påverka grupper, olika historieskrivningar och olika personligheter. Vid motsättningar mellan aktörer tar en analys enligt parakonsistent logik hänsyn till sådana olikheter.

Sammanfattningsvis ser författarna att genom planeringsverktyget får analytikerna hjälp att identifiera personer som sannolikt är inblandade i droghandeln och aktörer med intressen som överensstämmer med insatsstyrkans. Analytikerna får också hjälp att bedöma vad som är viktigt att ta hänsyn till vid planeringen av interaktionen med dessa aktörer.

Hur ser då framtiden ut för den här typen av planeringsverktyg?

– Det är mycket möjligt att det är något som blir aktuellt i samband med utveckling av artificiell intelligens och ett förändrat behov av beslutsstöd, säger Peter Svenmarck.